Caută în acest site

Prima pagină
Baroul Buzău
Anunţ 29 iulie 2011
28 iulie 2011

A N U N Ţ

 

Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor pentru data de 02 septembrie 2011, orele 15:00 în Sala mare a Tribunalului Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea decanului, a consilierilor,  comisia de cenzori şi comisia de disciplină.
Candidaturile se depun la secretariat în perioada 15-30.08.2011.

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului, pentru perioada 01.01.2011-31.08.2011.
 
DECAN,

AV. GRIGORE GHEORGHE

 
Anunţ 14 ianuarie 2011
14 ianuarie 2011

A N U N Ţ

În perspectiva modificărilor legislaţiei aplicabile accesuluiîn profesia de avocat şi formării profesionale iniţiale aavocatului în perioada de stagiu;

În condiţiile în care descentralizarea activităţiiInstitutului Naţional pentru Pregătirea şi PerfecţionareaAvocaţilor - INPPA -, prin înfiinţarea de Centre Teritoriale înraport de hotărârile adoptate de barourile interesate, a fostdefinitivată;

Având în vedere proiectele de conlucrare în formarea profesionalăiniţială şi formarea profesională continuă în careeste implicat INPPA;

INPPA organizează

CONCURS PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DELECTOR AL I.N.P.P.A.

I. Condiţii pentru dobândireacalităţii de lector al INPPA:

1).Lectorii titulari de disciplină (formatoriititulari de curs) vor fi selectaţi din rândul avocaţilor definitivicare se bucură de o reputaţie profesională neştirbităşi care se regăsesc în cel puţin una dintre următoarelesituaţii:

a).au o experienţă în profesia de avocat de minim 8 ani;

b).deţin titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe juridicesau sunt doctoranzi;

2).Lectorii conducători de ateliere(formator pentru activitatea de seminar) vor fi selectaţi din rândulavocaţilor definitivi care se bucură de o reputaţieprofesională neştirbită şi care se regăsesc în cel puţinuna dintre următoarele situaţii:

a).au o experienţă în profesia de avocat de minim 5 ani;

b).au urmat cursuri de aprofundare a studiilor universitare;

II. Dosarul candidatului

Selectarealectorilor se realizează pe baza unui concurs de oferte organizat deI.N.P.P.A. prin raportare la programul disciplinei şi alactivităţii în cadrul atelierelor (dupa modelul orientativ al planului de învăţământ aplicat în anul2010, care poate fi consultat la sediul INPPA sau la adresa www.inppa.ro).

Înacest scop, candidaţii vor depune la secretariatul INPPA din Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, tel/fax:021/3301296, 021/3301297, email: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. (persoane de contact: Tatiana Frâncu şi Ioana Ganciu) în perioada 22 decembrie 2010 - 26 ianuarie 2011 (exceptând perioada de vacanţă 23 decembrie - 4ianuarie), un dosar ce trebuie să cuprindă:

1).Un curriculum vitae profesional;

2).O scrisoare de intenţie ce va conţine inclusiv referiri la:

a). opţiunea candidatului prin raportare la modalităţile de exercitare acalităţii de lector I.N.P.P.A. menţionate la pct. I;

b). opţiunea candidatului prin raportare lamateriile obligatorii şi opţionale stabilite prin Hotărârea ConsiliuluiU.N.B.R. nr. 295/05.12.2007;

c). un plan curricular pe care candidatulşi-l propune să-l realizeze, conform tematicii, pe parcursul unuian de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.; candidatul va prezentadesfăşurarea concretă a activităţii (inclusiv metodeleşi tehnicile de lucru) organizate pe 3 module de pregătire a câte 5săptămâni fiecare, cu estimarea timpului preconizat a fi alocatcursurilor/atelierelor aferente disciplinei pentru care a optat, în cadrulfiecărui modul, inclusiv informat electronic.

Auprioritate avocaţii - cadre universitare, avocaţii - foştiabsolvenţi ai INPPA şi avocaţii care fac dovada că au urmatcursuri de formare profesională în domeniul psiho-pedagogic.

Înmod excepţional pot fi selectaţi ca lectori ai INPPA jurişticare se bucură de reputaţie în domenii de specialitate din materiileincluse în planul de învăţământ menţionat la pct. II dinprezentul anunţ.

 
TABEL cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen
25 noiembrie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519

e-mail:    Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

 

 

TABEL

cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen

 

 

Nr. crt. Nr. şi data depunerii cererii Numele şi prenumele solicitantului Profesia juridică Locurile de muncă în ultimii 10 ani până la data depunerii cererii Alte elemente şi observaţii
1 729/24.09.2010 Şuşu Vasile Secretar primărie Primăria Nehoiu  
2 812/15.10.2010 Gheorghe Monalisa Loredana Consilier juridic Sc Alkison Hayes SRL, Sc Matra Int. SRL , SC Iordache Com SRl, SC Imperial Cin-Cin SA, SC Drink Cossil SRL,  
3 852/20.10.2010 Coman Gheorghiţa Adriana Procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău  
4 884/27.10.2010 Miron Emilian Sorin Consilier juridic ITRSU Focşani. SC Cereaşl Com Buzău, ITRSC Prahova, Direcţia Silvică Ploieşti  
5 907/02.11.2010 Frîngulescu Gheorghe Prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău  
6 992/19.11.2010 Serban Luxa Consilier juridic Casa de Asig.de Sănătate Bz,  

 

DECAN,

Av. Grigore Gheorghe

 
Tabel 20 octombrie 2010
20 octombrie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail:   Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

 

 

TABEL

cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen

primite în perioada 17.09.2010 – 19.10.2010

 

 

Nr.

crt.

Nr. şi data depunerii cererii

Numele şi prenumele solicitantului

Profesia
juridică

Locurile de muncă în ultimii 10 ani până la data depunerii cererii

Alte elemente şi observaţii

1

762/06.10.2010

Şuşu Vasile

Secretar primărie

Primăria Nehoiu, Consiliul Local Nehoiu

 

2

812/15.10.2010

Gheorghe Monalisa Loredana

Consilier juridic

SC Alison Hazes, SC Matra Int, Sc Iordache Com, SC Imperial Cin/Cin, SC Drink Cossil

 

 

 

DECAN,

Av.Grigore Gheorghe

 
Anunţ 21 septembrie 2010
21 septembrie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail:  Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

 

ANUNŢ

 

BAROUL BUZĂU   anunţă organizarea examenului  de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice,  începând cu data de 10.11.2010, prin susţinerea de probe scrise la următoarele materii : organizarea şi exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal şi drept procesual penal.

Cererea de înscriere se va depune  la secretariatul Baroului Buzău în perioada 01.10.2010 – 15.10.2010 şi va fi însoţită de următoarele acte :

- cerere tip (de la secretariat)

- certificatul de naştere, în copie certificată

- actul de identitate, în copie certificată

- diploma de licenţă sau adeverinţă provizorie, în copie certificată ; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia certificată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită  ;

- dovada formei de învăţământ absolvite (zi, frecvenţă redusă,învăţământ la distanţă) în situaţia în care diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie nu face această precizare ;

- dovada de plată a taxelor de înscriere la examen , în original ;

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificatul privind starea de sănătate a candidatului , incluzând şi o evaluarea psihiatrică , eliberat de  Policlinica Municipală Buzău;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

- declaraţie că în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu  se poate înscrie într-un alt barou.

Taxa de înscriere este de 700 lei  plus 50 lei taxă de secretariat  şi se achită la secretariatul baroului , la depunerea dosarului, ocazie cu care candidatul primeşte tematica şi bibliografia  .

După depunerea dosarului, candidaţii vor urmări la avizierul Baroului Buzău informaţiile actualizate despre desfăşurarea examenului. 

 

 

DECAN,
Av. Grigore Gheorghe

 

 
Tabel 21 septembrie 2010
21 septembrie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail:  Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

 

TABEL

cu cererile de primire în profesia de avocat cu scutire de examen până la data de 17.09.2010Nr. crt Numărul şi data depunerii cererii Numele şi prenumele solicitantului Profesia juridică Locurile de muncă în ultimii 10 ani până la data depunerii cererii   Alte elemente şi observaţii
1 116/12.02.2010

Iacob Constantin

procuror Parchetul dpl Judecătoria Rm. Sărat  
2 198/26.03.2010

Murea Marius

Poliţist- doctor în drept IGPR, IJP Buzău  
3 217/07.04.2010

Dobrescu Maria

procuror Parchet dpl Tribuanlul Buzău, Curtea de conturi  
4 237/12.04.2010

Gheorghe George

consilier juridic SRI  
5 281/30.04.2010

Drăgoiu Daniel Costel

consilier juridic AVAS, Banca Agricolă  
6 284/04.05.2010

Barbu Bogdan Virgil

consilier juridic Primări Buzău, SRI, Tribunalul Buzău, Tribunalul Vrancea  
7 285/05.05.2010

Ştefan Marilena Emi

consilier juridic DGFP, Parlamentul României,Progresul Socom, SC Valconf, SC Fontcom  
8 286/05.05.2010

Bănică Mihai

consilier juridic Allianz Ţiriac, SC BCR Asigurări, SC Asiban, SC Cereal Com  
9 298/10.05.2010

Popa Marius

consilier juridic Banca Românescă,  
10 313/14.05.2010

Petcu Vasile

consilier juridic SC Concifor  
11 316/17.05.2010

Dinulescu Florian Costin

consilier juridic BCR Buzău, SC Acvaterm Rm. Sărat, SC Sahar Trading  
12 329/19.05.2010

Oancea Marian

consilier juridic SC Cord  
13 330/20.05.2010

Chivulescu Elena Lauriana

consilier juridic Casa Jud. de Pensii, DMPS  
14 331/20.05.2010

Satnoianu Florentin

consilier juridic CJPensii Buzău, DMPS Buzău  
15 332/20.05.2010

Marin Ştefan

Poliţist- doctor în drept Ag. Naţională Antidrog Bucureşti  
16 402/21.06.2010

Piron Nicolae

consilier juridic CJ Buzău, Primăria Zărneşti,  
17 415/24.06.2010

Dincă Ionel

judecător Judecătoria Rm. Sărat  
18 443/30.06.2010

Cristescu Mihaela Camelia

judecător Judecătoria Rm. Sărat  
19

444/30.06.2010

Voinea Liliana

consilier juridic SC Fermit, SC Sucors Rm.Sărat  
20 458/06.07.2010

Florescu Constantin

judecător Tribunalul Buzău, Judecătoria Rm. Sărat  
21 459/06.07.2010

Florescu Smaranda Crina

judecător Tribunalul Buzău, Curtea de Conturi  
22 462/06.07.2010

Stîngă Iulian Laurenţiu

consilier juridic SC Rotec , SC Gerom, SC Beta  
23 463/06.07.2010

Sîrbu Agnes Isabelle

consilier juridic SC Gastronom  
24 464/06.07.2010

Bucur Alina

consilier juridic Sc Naţional isntan Construct, SC Com Continental  
25 465/06.07.2010

Ferenţ Ion

poliţist IJP Buzău  
26 467/07.07.2010

Sârbu Gheorghe

consilier juridic CEC Banc  
27 470/08.07.2010

Androne Carmen

judecător Judecătoria Buzău  
28 476/09.07.2010

Gavrilă Mihai Laurenţiu

consilier juridic ANRSC , Prefectura Buzău, RAM Buzău  
29 484/14.07.2010

Fâşie Ştefana

judecător Judecătoria Rm. Sărat  
30 494/16.07.2010

Besnea Mihai

consilier juridic SC Acvaterm Rm.Sarat  
31 516/29.07.2010

Ciobanu Viorica

consilier juridic DGFP, AFPM, SC Valrom, SC Stifin  
32 569/06.08.2010

Toma Cătălina Vasilica

consilier juridic SC Romet, Sc Agro Global, Servagromec  
33 570/06.08.2010

Radu Laura

consilier juridic SC Beta  
34 575/10.08.2010

Grăjdan Vasile

consilier juridic Sc Lemnking  
35 576/10.08.2010

Şerban Luxa

consilier juridic CJS Buzău  
36 609/18.08.2010

Şuler Mihai

consilier juridic

SC Naţional Instal, SC Rotec, DGFP  
37 610/18.08.2010

Cone Conel

procuror Parchetul dpl Tribunalul Prahova, Parchetul dpl Judecătorie Buzău  


DECAN,
Av. Grigore Gheorghe
 
Anunţ 25 august 2010
25 august 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail:  Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

 

 ANUNŢ

 

Consiliul Baroului Buzău întrunit în şedinţa din 19.08.2010 a hotărât ca soluţionarea cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen să se facă după adoptarea de către Consiliul UNBR a Procedurii de soluţionare transparentă a cererilor de primire în profesia de avocat cu scutire de examen, procedură aflată în proiect şi publicată pe site-ul UNBR.  

 

 

D E C A N,
Av. Grigore Gheorghe

 


 
Anunţ 4 august 2010
04 august 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

ANUNŢCONSILIUL BAROULUI BUZĂU, întrunit în şedinţa din 24.06.2010 , a hotărât ca soluţionarea cererilor de primire în profesie cu scutire de examen să se facă pe baza verificării cunoştinţelor solicitanţilor cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, conform art. 21 alin.2 din Statutul profesiei de avocat.

Tematica, bibliografia şi subiectele vor fi afişate pe site-ul Baroului Buzău.


D E C A N ,
Av. Grigore Gheorghe
 
 
 
 
anexa_2_august_2010_pag1.gif
 

Subiecte de examen1. Activitatea avocatului. Activităţi fiduciare.
2. Adunarea generală a baroului. Componenţă. Competenţe. Condiţii de întrunire.
3. Asistenţa judiciară.
4. Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat.
5. Atribuţiile Consiliului UNBR.
6. Atribuţiile Preşedintelui UNBR.
7. Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri.
8. Comisia Permanentă a UNBR. Competenţă şi atribuţii.
9. Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea acţiunii disciplinare.
10. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat definitiv.
11. Condiţiile generale de înscriere în avocatură.
12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.
13. congresul avocaţilor.
14. Consiliul baroului. Competenţă şi atribuţii.
15. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Încetare.
16. Contractul de formare profesională iniţială.
17. Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale.
18. Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul. Conflictul de interese.
19. Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din Statele membre diferite. Corespondenţa între avocaţii din state membre ale UE diferite. 
20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţele de judecată. Condiţii generale şi speciale.
21. Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară.
22. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat. 
24. Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului.
25. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat.
26. Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare . Aspecte procedurale. Posibilitatea continuării exercitării profesiei.
27. Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială.
28. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac.
29. Libertatea contractuală a avocatului. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi profesionişti.
30. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil. 
31. Modalităţi de exercitarea a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat.
32. Modalităţi de primire în profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea în profesia de avocat prin prisma vârstei persoanei solicitante.
33. Modalităţi de realizare a activităţii avocatului.
34. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţilor. Arbitrajul.
35. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţilor. Medierea.
36. Nedemnităţi şi incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat.
37. Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii.
38. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională.
39. Onorarii . Stabilire. Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare.
40. Onorariul. Criterii şi modalităţi de stabilire. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul. 
41. Organele de conducere ale baroului.
42. Organele de conducere ale UNBR.
43. Organizarea casei de Asigurări a Avocaţilor din România. Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale.
44. Pactul de quota litis.
45. pregătirea profesională continuă.
46. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru.
47. Principiile fundamentale care guvernează exercitarea profesiei de avocat.
48. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
49. Protecţia legală a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală.
50. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat.
51. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare.
52. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară.
53. Regimul juridic al secretului profesional.
54. Relaţiile dintre avocat şi client. Conflict de interese.
55. Relaţiile dintre avocaţi cu clienţii cu privire la fondurile clienţilor.
56. Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea acestora.
57. Secretul profesional. Confidenţialitatea. Diferenţieri.
58. Societatea civilă de avocaţi. Constituire. Funcţionare.
59. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată. Constituire. Dobândirea personalităţii juridice. Funcţionare.
60. Stagiul profesional . Durata stagiului. Obligativitatea susţinerii examenului de definitivat.
61. Structura organizatorică a profesiei de avocat. Organele profesiei.
62. Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare . procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura.
63. Tabloul avocaţilor. Criterii de întocmire. Conţinut. Condiţiile înscrierii, reînscrierii., menţinerii şi radierii din tabloul anual. 
64. Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale. 

 
 
Anunţ 5 ianuarie 2010
05 ianuarie 2010
Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

ANUNŢ


Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat, a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în perioada 24 - 28.02.2010.

La examen se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 11 din Legea nr. 51/1995 şi care au promovat examenul de definitivare în funcţiile juridice exercitate anterior.

Examinarea are loc la Facultatea de Drept - Simion Bărnuţiu a Universităţii Lucian Blaga din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, jud. Sibiu, în scris, la cinci materii: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

Candidaţii vor depune la secretariatul Baroului Buzău, până la data de 01.02.2010, cererea de inscriere şi actele necesare în dublu exemplar, îndosariate, după cum urmează:
- cerere tip (de la secretariat);
- certificatul de naştere, în copie legalizată;
- actul de identitate, în copie;
- diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxelor de înscriere la examen, în original;
- certificatul de cazier eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
- certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi evaluarea psihiatrică, eliberat de Policlinica Municipală Buzău;
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Taxa de înscriere este de 738 lei şi se achită la secretariatul baroului la depunerea dosarului, ocazie cu care candidatul primeşte tematica, bibliografia, subiectele şi regulamentul examenului (Hotărârea nr. 521/01.07.2009).

După depunerea dosarului, candidaţii vor urmări la avizierul Baroului Buzău informaţiile actualizate despre desfăşurarea examenului.


DECAN,
Av. Grigore Gheorghe
 
Anunţ 5 ianuarie 2010
05 ianuarie 2010

Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
http://www.baroulbuzau.ro

ANUNŢ


Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat, pentru avocaţii stagiari, în perioada 24 - 25.02.2010.

Examinarea are loc la Facultatea de Drept - Simion Bărnuţiu a Universităţii Lucian Blaga din municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 34, jud. Sibiu, în scris, la cinci materii: organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal.

Candidaţii vor depune la secretariatul Baroului Buzău, până la data de 01.02.2010, cererea de înscriere şi actele necesare în dublu exemplar, îndosariate, după cum urmează:

  • cerere tip (de la secretariat);
  • certificatul de naştere în copie legalizată;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxelor de înscriere la examen, în original;
  • certificatul de cazier eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de Policlinica Municipală Buzău;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.


Taxa de inscriere este de 738 lei şi se achită la secretariatul baroului la depunerea dosarului, ocazie cu care candidatul primeşte tematica, bibliografia subiectele şi regulamentul examenului (Hotărârea nr. 521/01.07.2009).

După depunerea dosarului, candidaţii vor urmări la avizierul Baroului Buzău informaţiile actualizate despre desfăşurarea examenului.

 

DECAN,
Av. Grigore Gheorghe

 

 
<< Start < Înapoi 1 2 3 4 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 331 - 345 din 345
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu