Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Subiectele de examen
Subiectele de examen Imprimare E-mail
12 noiembrie 2007

 

Subiecte la proba Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Activitatea avocatului. Activităţi fiduciare.

Adunarea Generală a baroului. Componenţă. Competenţe. Condiţii de întrunire.

Asistenţa judiciară.

Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat.

Atribuţiile Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Atribuţiile Preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri.

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Componenţă şi atribuţii.

Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea acţiunii disciplinare.

Condiţiile dobândirii calităţii de avocat definitiv.

Condiţiile generale de înscriere în avocatură .

Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.

Congresul avocaţilor.

Consiliul baroului. Componenţă şi atribuţii.

Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Încetare

Contractul de formare profesională iniţială

Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale.

Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul. Conflictul de interese

Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din State-membre diferite. Corespondenţa între avocaţi din State membre ale Uniunii Europene diferite

Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţa de judecată. Condiţii generale şi speciale.

Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară.

Formele de exercitare a profesiei de avocat.

Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat

Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului.

Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat.

Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea continuării exercitării profesiei.

Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială

Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac.

Libertatea contractuală a avocatului. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi profesionişti.

Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil.

Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat.

Modalităţi de primire în profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea în profesia de avocat prin prisma vârstei persoanei solicitante.

Modalităţi de realizare a activităţii avocatului.

Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Arbitrajul

Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Medierea

Nedemnităţi şi incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat.

Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii

Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională.

Onorarii. Stabilire. Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare

Onorariul. Criterii şi modalităţi de stabilire. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul

Organele de conducere ale Baroului.

Organele de conducere ale Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Organizarea Casei de Asigurări a Avocaţilor din România. Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale.

Pactul de quota litis

Pregătirea profesională continuă

Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru.

Principiile fundamentale care guvernează exercitarea profesiei de avocat.

Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.

Protecţia legală a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală.

Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat

Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară

Regimul juridic al secretului profesional.

Relaţiile dintre avocat şi client. Conflictul de interese

Relaţiile dintre avocaţi cu clienţii cu privire la fondurile clienţilor.

Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea acestora.

Secretul profesional. Confidenţialitatea. Diferenţieri.

Societatea civilă de avocaţi. Constituire. Funcţionare.

Societatea civilă profesională cu răspundere limitată. Constituire. Dobândirea personalităţii juridice. Funcţionare.

Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea susţinerii examenului de definitivat.

Structura organizatorică a profesiei de avocat. Organele profesiei.

Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura.

Tabloul avocaţilor. Criterii de întocmire. Conţinut. Condiţiile înscrierii, reînscrierii, menţinerii şi radierii din tabloul anual.

Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale.

 

Subiecte la proba Drept civil

Accesiunea imobiliară artificială.

Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii.

Acţiunea în grăniţuire.

Acţiunea în revendicare imobiliară.

Acţiunea în revendicare mobiliară.

Acţiunile de carte funciară reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată.

Capacitatea de exerciţiu restrânsă a persoanei fizice.

Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice.

Capacitatea succesorală.

Cauza actului juridic civil.

Cesiunea de creanţă.

Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată.

Circulaţia juridică a terenurilor proprietate privată.

Comparaţie între proprietatea comună pe cote-părţi şi proprietatea comună în devălmăşie.

Condiţiile actului juridic civil. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Obiectul actului juridic civil.

Contractul de rentă viageră.

Contractul de antrepriză.

Contractul de arendare.

Contractul de asigurare.

Contractul de depozit.

Contractul de donaţie. Condiţii de validitate şi efecte.

Contractul de întreţinere.

Contractul de locaţiune.

Contractul de mandat.

Contractul de societate civilă.

Contractul de tranzacţie.

Contractul de vânzare-cumpărare. Obiectul contractului. Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului.

Contractul de vânzare-cumpărare. Varietăţi de vânzare.

Definiţia, conţinutul şi caracterele dreptului de proprietate.

Domeniul prescripţiei extinctive.

Domiciliul şi reşedinţa.

Dreptul de opţiune succesorală.

Dreptul de proprietate comună pe cote părţi obişnuită sau temporară (noţiune, caractere, exercitare)

Dreptul de proprietate publică.(noţiune, caractere, exercitare)

Dreptul de servitute.

Dreptul de superficie.

Dreptul de uz şi dreptul de habitaţie.

Dreptul de uzufruct.

Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Acţiunea revocatorie (pauliană)

Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. Acţiunea oblică ( indirectă sau subrogatorie ).

Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.

Efectele actului juridic civil. Principiile efectelor actului juridic civil.

Efectele împărţelii moştenirii. Obligaţia de garanţie între copărtaşi.

Efectele nulităţii actului juridic.

Excepţia de neexecutare a contractelor sinalagmatice.

Executarea directă (în natură) a obligaţiilor.

Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin echivalent).

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Noţiune. Obiect. Efecte.

Forma actului juridic civil.

Garantarea obligaţiilor. Dreptul de retenţie.

Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea.

Garantarea obligaţiilor. Ipoteca

Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane ).

Îmbogăţirea fără justă cauză.

Împărţeala de ascendent.

Împărţeala moştenirii. Noţiune, condiţii, obiect şi forme.

Împrumutul de consumaţie ( propriu-zis).

Împrumutul de folosinţă.

Începutul prescripţiei extinctive.

Începutul şi conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.

Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.

Încetarea persoanei juridice. Dizolvarea.

Înscrierile în cartea funciară, reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată.

Întreruperea prescripţiei extinctive (noţiune, cauze, efecte).

Legatul. Noţiune şi clasificare. Ineficacitatea legatelor.

Limitele dreptului de dispoziţie asupra moştenirii. Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise. Oprirea substituţiilor fideicomisare.

Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.

Modalităţile actului juridic civil. Termenul, condiţia şi sarcina.

Nulitatea absolută a actului juridic civil. Cauze şi regim juridic.

Nulitatea relativă a actului juridic civil. Cauze şi regim juridic.

Numele (noţiune, caractere juridice, dobândire).

Obligativitatea contractului între părţile contractante şi principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii reale de la principiul relativităţii efectelor contractului.

Obligaţiile solidare.

Petiţia de ereditate.

Plata lucrului nedatorat.

Posesia şi efectele sale.

Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii şi excepţiile de la aceste principii

Proprietatea comună pe cote-părţi forţată şi perpetuă.

Proprietatea publică. Bunurile care formează obiectul proprietăţii publice.

Publicitatea imobiliară. Noile cărţi funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicată. Principiile noilor cărţi funciare.

Raportul donaţiilor.

Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie.

Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului.

Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general.

Reducţiunea liberalităţilor excesive.

Reorganizarea persoanei juridice.

Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă. Moştenitorii rezervatari.

Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor.

Riscul contractului.

Simulaţia.

Starea civilă ( noţiune, reglementare, delimitare, caractere juridice ).

Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei.

Suspendarea prescripţiei extinctive (noţiune, cauze, efecte).

Testamentul autentic.

Testamentul olograf.

Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii.

Uzucapiunea.

Viciile de consimţământ.

 

Subiecte la proba Drept procesual civil

Achiesarea.

Actele de procedură: noţiune, condiţii de valabilitate, sancţiuni procesuale.

Acţiunea civilă. Clasificarea acţiunilor civile

Acţiunea în constatare. Definiţie, reglementare, condiţii de admisibilitate.

Acţiunile petitorii şi posesorii (asemănări şi deosebiri)

Admiterea şi administrarea probei cu înscrisuri

Apelul. Noţiune, obiect, subiecte, cauza apelului, termen de declarare

Aprecierea probelor în procesul civil.

Arătarea titularului dreptului

Calitatea procesuală - condiţie cerută pentru a fi parte în proces.

Capacitatea procesuală - condiţie cerută pentru a fi parte în proces.

Cazurile de revizuire.

Căile de atac. Noţiune, clasificare, principii generale.

Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi.

Cererea de apel şi motivarea ei. Felurile apelului.

Cererea de chemare în garanţie.

Cererea de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată a altor persoane.

Cererea de recurs şi motivarea ei. Cuprins.

Cererea reconvenţională

Cheltuielile de judecată.

Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti

Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti

Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

Condiţiile de admisibilitate a probelor

Conflictele de competenţă şi regulatorul de competenţă

Contestaţia în anulare. Noţiune şi cazuri.

Contestaţia la executarea silită – competenţa şi efectele hotărârii.

Coparticiparea procesuală.

Excepţia de necompetenţă

Desistarea.

Divorţul prin acordul părţilor. Judecata, probele, măsuri provizorii, hotărârea, căi de atac

Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor. Abuzul de drept procesual.

Efectele apelului.

Efectele primirii cererii de chemare în judecată.

Excepţiile procesuale. Noţiune, clasificare şi procedura de soluţionare

Executarea silită directă.

Executarea silită indirectă – imobiliară.

Executarea silită indirectă – mobiliară.

Executarea silită indirectă – prin poprire.

Executarea vremelnică a hotărârii judecătoreşti

Expertiza judiciară.

Hotărârea de partaj

Hotărârea judecătorească. Cuprinsul hotărârii judecătoreşti. Efectele hotărârii judecătoreşti.

Incompatibilitatea. Abţinerea şi recuzarea

Încheierea de şedinţă.

Îndreptarea, completarea şi lămurirea hotărârii judecătoreşti

Întâmpinarea

Litispendenţa şi conexitatea.

Măsurile asiguratorii. Sechestrul judiciar. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie.

Mijloacele generale de apărare ale pârâtului. Noţiune. Clasificare. Analiza lor.

Obiectul executării silite.

Ordonanţa preşedinţială. Condiţii de admisibilitate, procedură de judecată şi căile de atac.

Partajul judiciar – noţiune, domenii de aplicabilitate, cererea de ieşire din indiviziune, competenţa instanţei.

Participarea procurorului în procesul civil.

Perimarea.

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Prima zi de înfăţişare.

Proba prin audierea martorilor. Propunere. Admisibilitate. Obligaţia de a depune mărturie. Prezentarea şi ascultarea martorilor. Aprecierea probei.

Proba prin înscrisuri. Definiţie, clasificare, aspecte generale.

Proba prin prezumţii.

Procedura asigurării dovezilor.

Procedura de judecată a apelului.

Procedura de judecată a cererii de partaj judiciar – faze (etape)

Procedura de judecată a cererii de revizuire.

Procedura de judecată a recursului. Soluţii în recurs.

Procedura ofertei reale.

Propunerea şi încuviinţarea probelor în procesul civil.

Prorogarea de competenţă.

Recunoaşterea – mijloc de probă.

Recursul – noţiune, obiect, subiecte, motive, termenul de declarare.

Reprezentarea părţilor în procesul civil.

Revizuirea – noţiune, caracteristici, obiect, subiecte.

Sarcina probei în procesul civil.

Strămutarea şi delegarea pricinilor.

Suspendarea procesului civil.

Termenele procedurale. Noţiune, clasificări, mod de calcul, caracterele termenelor, sancţiuni specifice, repunerea în termen.

Titlurile executorii.

Tranzacţia.

 

Subiecte la proba Drept penal

Abuzul de încredere.

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor.

Abuzul în serviciu contra intereselor publice.

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.

Actele preparatorii. Conţinut si pedepsire.

Actul sexual cu un minor.

Amnistia.

Beţia accidentală.

Concursul de infracţiuni şi recidiva în cazul persoanei juridice.

Cazul fortuit.

Circumstanţele agravante.

Circumstanţele atenuante.

Omorul simplu şi omorul calificat.

Complicitatea.

Concursul ideal de infracţiuni.

Minoritatea făptuitorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei.

Concursul real de infracţiune.

Constrângerea fizică şi constrângerea morală.

Principiile aplicării legii penale în spaţiu.

Principiile aplicării legii penale în timp.

Darea de mită.

Delapidarea.

Denunţarea calomnioasă.

Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului.

Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Distrugerea.

Eroarea de fapt.

Executarea pedepsei la locul de muncă.

Falsificarea de monede sau alte valori.

Falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport.

Falsul intelectual.

Falsul în declaraţii.

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Falsul material în înscrisuri oficiale.

Falsul privind identitatea.

Favorizarea infractorului.

Furtul calificat.

Furtul.

Graţierea.

Infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată.

Infracţiuni la care nu este posibilă tentativa.

Instigarea.

Iresponsabilitatea.

Înlocuirea răspunderii penale.

Înşelăciunea.

Legitima apărare.

Lipsa pericolului social.

Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor.

Lipsirea de libertate în mod ilegal.

Lovirea sau alte violente şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte.

Luarea de mită.

Mărturia mincinoasă.

Măsurile de siguranţă.

Pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative.

Neglijenţa în serviciu.

Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti.

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului.

Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii.

Omisiunea sesizării organelor judiciare.

Participaţia improprie.

Pedeapsa în caz de recidivă.

Pedepsele accesorii.

Pedepsele complementare.

Pedepsele principale.

Pedepsele aplicabile persoanei juridice.

Pluralitatea constituită şi pluralitatea naturală de infractori.

Pluralitatea intermediară de infracţiuni.

Prescripţia executării pedepsei.

Prescripţia răspunderii penale.

Prezentarea specificului infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000.

Purtarea abuzivă.

Incestul.

Reabilitarea de drept.

Reabilitarea judecătorească.

Recidiva postcondamnatorie. Condamnările care nu atrag starea de recidivă.

Recidiva postexecutorie.

Relele tratamente aplicate minorului.

Starea de necesitate.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Sustragerea de sub sechestru.

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.

Şantajul.

Tâlhăria.

Tăinuirea.

Tentativa.

Traficul de droguri, prevăzut de art. 2 şi 3 din Legea nr. 143/2000.

Infracţiunile prevăzute de art. 3-10 din Legea nr. 241/2005.

Tulburarea de posesie.

Uciderea din culpă.

Ultrajul.

Unitatea legală de infracţiune.

Unitatea naturală de infracţiune.

Uzul de fals.

Vătămarea corporală din culpă.

Vătămarea corporala gravă.

Violarea de domiciliu.

Violul.

 

Subiecte la proba Drept procesual penal

Abţinerea şi recuzarea.

Acţiunea civilă în procesul penal: noţiune; condiţii ale exercitării acesteia.

Acţiunea penală: noţiune; obiectul şi subiecţii acţiunii penale; trăsăturile acţiunii penale.

Apărătorul ca participant la desfăşurarea procesului penal. Drepturile şi obligaţiile acestuia.

Apelul peste termen.

Arestarea inculpatului: condiţii, organe judiciare care pot lua măsura; durata.

Arestarea învinuitului.

Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală.

Cazuri de conexitate şi indivizibilitate.

Cazurile de asistenţă juridică obligatorie.

Cazurile de contestaţie în anulare.

Cazurile de revizuire.

Căile de atac împotriva actelor prin care se dispune asupra luării, revocării, înlocuirii, încetării sau menţinerii unei măsuri preventive.

Cercetarea judecătorească.

Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea.

Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare, conţinutul cererii de reabilitare.

Citarea părţilor la judecată. Compunerea instanţei de judecată. Asigurarea apărării.

Citaţia ca act procedural: noţiune, conţinut, loc de citare, înmânarea citaţiei.

Comparaţie între decădere şi nulitate, ca sancţiuni procedurale penale.

Competenta funcţională şi competenţa materială.

Competenta organelor de urmărire penală.

Competenta personală în materie penală.

Conflictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă.

Confruntarea ca mijloc de probă.

Constatarea infracţiunilor de audienţă. Suspendarea judecăţii.

Constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.

Decăderea şi inadmisibilitatea – sancţiuni procedurale penale.

Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului – mijloace de proba în procesul penal.

Declaraţiile martorilor – mijloace de proba în procesul penal: noţiune, obligaţiile şi drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate ca martor şi persoane care nu sunt obligate să depună ca martor.

Declinarea de competenţă.

Deliberarea: noţiune, obiect, procedură.

Dezbaterile în fata primei instanţe şi ultimul cuvânt al inculpatului.

Dispoziţii speciale privind reţinerea şi arestarea preventivă a minorului.

Efectele recursului.

Efectul extensiv al apelului.

Efectul suspensiv şi efectul devolutiv ale apelului.

Exercitarea acţiunii civile: dreptul de opţiune; exercitarea din oficiu; exercitarea la instanţa civilă.

Expertizele – mijloace de probă în procesul penal.

Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale (în fata instanţei de judecată).

Extinderea procesului penal pentru alte fapte şi pentru alte persoane.

Fapte similare, auxiliare şi negative; fapte şi împrejurări care nu trebuie dovedite.

Felurile hotărârilor judecătoreşti.

Garantarea dreptului de apărare – principiu fundamental al dreptului penal (analiza detaliată).

Hotărârile penale supuse apelului. Titularii apelului.

Hotărârile penale supuse recursului.

Hotărârile supuse revizuirii: caracteristicile acestora, limitele în care poate fi exercitata revizuirea.

Incompatibilitatea judecătorilor, a procurorului, grefierului şi organului de cercetare penala.

Inculpatul – parte în procesul penal; drepturi şi obligaţii.

Interceptările şi înregistrările audio sau video ca mijloace de probă.

Introducerea plângerii prealabile la instanţa de judecată: condiţii; procedura de judecată.

Începerea urmăririi penale. Punerea în mişcare a acţiunii penale.

Înscrisurile ca mijloace de probă în procesul penal. Deosebirea de mijloacele materiale de probă.

Învinuitul: drepturi şi obligaţii; deosebirea de făptuitor şi de inculpat.

Judecarea infractorilor minori.

Liberarea provizorie pe cauţiune şi sub control judiciar.

Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.

Luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea şi încetarea de drept a masurilor de prevenţie.

Masurile asiguratorii: noţiune, importanţă, feluri.

Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice.

Masurile premergătoare şedinţei de judecată (procedura preliminară).

Modalităţi speciale de ascultare a martorului.

Modul de deliberare şi redactare a hotărârii judecătoreşti.

Momentele desfăşurării acţiunii penale: punerea în mişcare şi exercitarea acesteia.

Neagravarea situaţiei în propriul apel.

Noţiunea de infracţiune flagrantă. Cazurile de aplicare a procedurii speciale.

Nulităţile ca sancţiuni procedurale penale.

Obiectul probaţiunii: noţiune, faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii.

Obiectul şi subiecţii acţiunii civile.

Obligarea de a nu părăsi localitatea şi obligarea de a nu părăsi ţara – măsuri preventive.

Organele la care poate fi introdusă plângerea prealabilă.

Partea civila: noţiune; constituirea părţii civile; modalităţi de constituire; drepturi şi îndatoriri;

Partea responsabila civilmente: momentul până la care poate fi introdusă în procesul penal; modalităţi în care intra în procesul penal; drepturi şi obligaţii.

Partea responsabilă civilmente: noţiune; cazuri de răspundere pentru fapta altuia.

Partea vătămată în procesul penal: noţiune, constituire; drepturi şi obligaţii.

Participarea procurorului, a părţilor şi a altor persoane la judecarea cauzelor penale în prima instanţă.

Percheziţia ca mijloc de probă. Procedura efectuării percheziţiei şi ridicarea de obiecte sau înscrisuri.

Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor.

Plângerea prealabilă: noţiune, titularii plângerii prealabile şi conţinutul acesteia.

Plângerea şi denunţul ca acte de sesizare a organelor de urmărire penală.

Prelungirea şi menţinerea arestării inculpatului.

Principiile fundamentale ale procesului penal român. Scurtă analiza a acestora.

Principiile specifice fazei de judecată a procesului penal.

Probele în procesul penal: noţiune, importanţă, clasificare.

Procedura prezentării materialului de urmărire penală.

Procedura reabilitării judecătoreşti.

Prorogarea de competenta în cazul chestiunilor prealabile, al schimbării încadrării juridice sau a calificării faptei ce face obiectul judecăţii.

Protecţia datelor de identificare a martorului.

Rechizitoriul ca act de trimitere în judecată.

Reluarea urmăririi penale.

Restituirea cauzei la procuror.

Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.

Reţinerea ca măsură preventivă.

Revocarea liberării provizorii – cazuri, procedură.

Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal.

Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale şi a laturii civile).

Sarcina probaţiunii. Aprecierea probelor.

Schimbarea încadrării juridice.

Scoaterea de sub urmărirea penală. Clasarea cauzelor penale.

Strămutarea cauzelor penale: noţiune, temei, procedură.

Structura hotărârilor judecătoreşti pronunţate în prima instanţă.

Suportarea cheltuielilor judiciare făcute de părţi - cazuri.

Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală.

Suspendarea urmăririi penale.

Şedinţa de judecată în prima instanţă: început, deschidere, strigarea cauzei, verificarea legalităţii sesizării instanţei; verificări privitoare la inculpat; măsuri privind martorii, experţii şi interpreţii; lămuriri, excepţii, cereri.

Termenele în procesul penal: noţiune, clasificare, calcul.

Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea în termen.

Terminarea urmăririi penale.

Urmărirea penală în cazul infractorilor minori.

Urmărirea penală şi judecata în cadrul procedurii urgente.

Urmărirea penală: obiect; limite; trăsături caracteristice.

Valoarea probatorie a raportului de expertiză.

 

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu