Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Modelul cererii de înscriere la examen
Modelul cererii de înscriere la examen Imprimare E-mail
12 noiembrie 2007

[art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi a examenului de obţinere a titlului profesional de avocat definitiv]

ANEXA nr. 3 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 275 / 22 septembrie 2007

Nr. înregistrare ........... data .................................

Baroul .................................................

 

Cerere

de înscriere pentru participarea la examenul de primire în profesia de avocat

Sesiunea .................... / anul ......... în vederea înscrierii ulterioare în Baroul .........................

1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ......................................., fiul/fiica lui şi al ........................., domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ..................................................................................................................., cod numeric personal, legitimat prin CI / BI, ...................... eliberat de ........................ telefon/fax: ............................, e-mail: .................................................

solicit înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea .........................................

2. Menţionez că sunt licenţiat în drept conform diplomei de licenţă nr. ............... din data ................................ eliberată de Universitatea ........................ Facultatea ................................ (adeverinţa provizorie nr. ................. din data ............... eliberată de Universitatea ........................ Facultatea .............................)

3. Declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false că nu mă aflu în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat / declar că mă angajez să renunţa la orice stare de incompatibilitate, în cel mult două luni de la data afişării rezultatului definitiv al examenului, sub sancţiunea prevăzută la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

5. Mă angajez ca pe perioada stagiului să particip la activităţile de formare profesională iniţială în profesia de avocat şi să prezint la data formulării cererii de înscriere în barou un contract de colaborare (salarizare în interiorul profesiei) care să cuprindă clauzele privind formarea profesională iniţială prevăzute în anexele IX şi X la Statutul profesiei de avocat.

6. Declar că nu sunt şi nu am fost înscris într-un alt barou din România (declar că am fost înscris în Baroul ........................... în perioada ........................... şi că m-am retras / a încetat calitatea mea de avocat pentru următoarele motive: ....................... ...................... ....................... ...................... ........................ ..................... ....................... ...................... ........................ ..................... ..................... ........................)

7. Anexez alăturat, în două exemplare, următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie legalizată; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere la examen în original; e) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; f) certificatul de cazier fiscal; g) certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrică, eliberat de instituţia sanitară stabilită de Barou şi menţionată în anunţul de organizare a examenului efectuat de Barou.

8. Depun prezenta cerere în două exemplare.

Data ................................ Semnătura....................

 

Notă:
Menţiunile de la pct. 4, 5 şi 6 se completează corespunzător situaţiei fiecărui candidat.
Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea baroului se completează de către secretariatul baroului la care se depune cererea.

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu