Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Barem Drept Civil
Barem Drept Civil Imprimare E-mail
04 decembrie 2007

BAREM

de evaluare şi notare la disciplina

DREPT CIVILSubiectul nr. 1 - 2 pct


A) Definiţie: îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic. 0,20 pct

Exemple: - 0,20 pct

B) Condiţii:
• materiale
a) mărirea unui patrimoniu prin dobândirea unor bunuri, a unor sume de bani, a unei creanţe sau folosirea unui bun aparţinând altuia. - 0,10 pct
b) micşorarea unui patrimoniu corespunzător micşorării valorii altui patrimoniu. 0,10 pct
c) esenţa unei legături între mărirea unui patrimoniu şi diminuarea altuia, ambele fiind efectul unei cauze unice. 0,10 pct
• juridice
a) absenţa unei cauze legitime de mărire a patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia. 0,10 pct
b) absenţa oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea prejudiciului de către cel care şi-a micşorat patrimoniul sau pierderii suferite. 0,10 pct

C) Natura juridică a îmbogăţirii fără justă cauză
- izvorul se află într-un fapt juridic licit; 0,25 pct
- izvor distinct de obligaţii cu condiţii şi efecte proprii; 0,25 pct

D) Efectele imobăgăţirii fără justă cauză
- mărirea patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia; 0,25 pct
- obligaţia de a restitui la cerere echivalentul îmbogăţirii către cel căruia i s-a diminuat patrimoniul. 0,35 pct

E) Prescripţia acţiunii
Trei ani, termen care curge de la data când cel căruia i s-a micşorat patrimoniul, a cunoscut sau trebuia să cunoască făptuitorul, cât şi faptul măririi altui patrimoniu. 0,10 pctSubiectul nr. 2 - 6 pct


A) Nulitatea relativă a actului juridic civil
- Definiţie: Nulitatea relativă este acea sancţiune de drept civil care constă în lipsirea unui act - în tot sau în parte - de efectele juridice în vederea cărora el a fost făcut din cauza nesocotirii dispoziţiilor legale edictate pentru încheierea sau valabilitatea sa şi care ocroteşte un interes particular sau personal. 1 pct

Trăsături:
- este o sancţiune civilă; 0,20 pct
- se aplică numai actelor juridice; 0,20 pct
- intervine ca sancţiune alunei când s-au încălcat nome juridice care reglementează condiţiile de validitate ale actului juridic civil; 0,20 pct
- încălcarea normelor juridice s-a produs la încheierea actului; 0,20 pct
- întotdeauna are un efect retroactiv; 0,20 pct

B) Cauze de nulitate relativă sunt:
- Nesocotirea normelor pnvind capacitatea de exerciţiu; 0,40 pct
- Lipsa discernământului în momentul încheierii actului juridic civil; 0,40 pct
- Viciile de consimţământ: eroarea, dolul, violenţa şi leziunea; 0,40 pct
- Lipsa ori nevalabilitatea autorizaţiei judiciare; 0,40 pct
- Nerespectarea dreptului de preemţiune. 0,40 pct

C) Regimul juridic al nulităţii relative
- nulitatea relativă poate fi invocată numai de perspana ocrotită şi al cărei interes a fost nesocotit la încheierea actului (partea interesată); 0,50 pct
- nulitatea relativă este prescriptibilă, ceea ce înseamnă că trebuie invocată pe cale de acţiune sau excepţie In termenul de prescripţie extinctivă; 0,75 pct
- nulitatea relativă poate fi confirmată expres sau tacit, de către partea interesată sau succesorii ei in drepturi. 0,75 pctSubiectul nr. 3 - 2 pct


Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei
A) Definiţie: este un mijloc de transmitere legală sau convenţională a dreptului de creanţă cu toate garanţiile şi accesoriile sale către un terţ, care a plătit pe creditorul iniţial în locul debitorului. 0,20 pct

B) Felurile subrogaţiei:

a) legală, care operează de drept în următoarele cazuri:
1. În folosul aceluia care, fiind el însuşi creditor, plăteşte altui creditor, care are preferinţă. Este ipoteza în care un creditor plăteşte altui creditor cu rang preferenţial. 0,20 pct
2. În folosul aceluia care, dobândind un imobil, plăteşte creditorilor cărora acest imobil era ipotecat. 0,20 pct
3. În folosul aceluia care, fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata datoriei, are interes să o achite 0,20 pct
4. În folosul eredelui beneficiar care a plătit din starea sa datoriile succesiunii. 0,20 pct
5. Asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului, contra celor răspunzători de producerea pagubei, în limitele indemnizaţiei plătite. 0,20 pct

b) Convenţională, care se întâlneşte în următoarele situaţii:
1. Subrogaţia consfinţită de creditor, când acesta primind plata sa de la o altă persoană, dă acestei persoane drepturile, acţiunile, privilegiile sau ipotecile, în contra debitorului; 0,10 pct
2. Subrogaţia consfinţită de debitor, când debitorul se împrumută cu o sumă de bani spre a-şi plăti datoria şi subrogă pe împrumutător în drepturile creditorului. 0,10 pct

C) Efectele subrogaţiei
- subrogaţia operează numai în măsura plăţii efectuate; 0,20 pct
- când subrogatul este un codebitor solidar, care a plătit întreaga datorie, el va beneficia de garanţiile creanţei şi va putea pretinde de la ceilalţi codebitori partea fiecăruia. 0,20 pct
- subrogatul are împotriva debitorului în afară de acţiunile creditorului în drepturile căruia s-a subrogai şi unele acţiuni proprii specifice creanţei. 0,20 pct
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu