Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Proces verbal 23 septembrie 2013
Proces verbal 23 septembrie 2013 Imprimare E-mail
05 decembrie 2013

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 
23.09.2013


Astăzi, data de mai sus are loc la sediul Baroului Buzău ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată și prezidată de Decanul Baroului Buzău - av. Tudorancea Mihail-Adrian.
 
ORDINEA DE ZI este următoarea:

1. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 897 din 17.09.2013, formulată de dl. av. Oniţă Mihai, privind radierea din Tabloul avocaţilor deoarece a solicitat retragerea definitivă din profesie. 
2. Discutarea cererii înregistrată sub nr. 853 din 02.09.2013 formulată de d-na Răghină Carmen Georgiana, prin care solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor începând cu data de 01.10.2013, ca urmare a încetării concediului de creştere şi îngrijire copil.
3. Discutarea criteriilor privind acordarea unui ajutor financiar pentru un avocat stagiar, urmare a legatului testamentar al d-lui Jarnea Horia.
4. Discutarea adresei nr. 118/16.09.2013 a SC Stilart SRL privind plângerea formulată împotriva d-lui av. Pană Gheorghe.
5. Discutarea referatului înregistrat sub nr. 836 din 21.08.2013, întocmit de av. Tudorancea Mihail Adrian, cu privire la plângerile fomulate de av. Zaharia Viorica şi av. Dobrescu Raul.
6. Discutarea adresei nr. 39/P/2011 din 29.07.2013 a IPJ Buzău - Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la atitudinea d-lui av. Tîrcavu Gheorghe.
7. Discutarea situaţie create prin numirea curatorilor speciali. 
8. Discutarea referatului înaintat de CAA Filiala Buzău, privind situaţia restanţierilor la plata, respectiv av. Ghizdeanu Melania - martie 2012; av. Ghizdeanu Alexandra - septembrie 2012; av. Ilie Constantin - august 2012; av. Bădulescu Dorin - mai 2013; av.Dobre Adriana - mai 2013; av. Milea Anca - mai 2013; av. Moise Ana- Maria - mai 2013; av. Pană Gheorghe - mai 2013 ; av. Săndulescu Ion - mai 2013 ; av. Văleanu Florin - mai 2013.
9. Diverse.


La ședință participă: av. Buharu Carmen, av. Constantinescu Roxana, av. Grigore Gheorghe, av. Poteraș Lucica Mihaela, av. Săvulescu Ion, av. Tudorancea Mihail Adrian, av. Vergu Silviu și av. Zaharia Aurel. 
 Lipsesc: av. Cucuruzac Marcel, av. Bădulescu Dorin, av. Popa Daniel.

La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 897 din 17.09.2013, formulată de dl. av. Oniţă Mihai, privind radierea din Tabloul avocaţilor deoarece a solicitat retragerea definitivă din profesie, începând cu data de 01.10.2013. I se va atrage atenția că pentru angajamentele vechi este obligat să-și asigure susbstituirea. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se discută cererea înregistrată sub nr. 853 din 02.09.2013 formulată de d-na Răghină Carmen Georgiana, prin care solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor începând cu data de 01.10.2013, ca urmare a încetării concediului de creştere şi îngrijire copil. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută criterii privind acordarea unui ajutor financiar pentru un avocat stagiar, urmare a legatului testamentar al d-lui Jarnea Horia.
Se va face un anunț în acest sens. Se propune să rămână valabile criteriile propuse în ședința de Consiliu din data de 30.07.2013, iar persoanele interesate să-și exprime dorința până la data de 22.10.2013. Se voteazăîn unanimitae.

La punctul nr. 4 al ordinii de zi se discută adresa nr. 118/16.09.2013 a SC Stilart SRL privind plângerea formulată împotriva d-lui av. Pană Gheorghe.
Se va răspunde solicitantei că nu s-a luat nicio hotărâre, întrucât până în prezent dl. av. Pană nu a depus la dosarul cauzei toate înscrisurile ce i-au fost solicitate prin adresă, ultima revenire a Consiliului fiind făcută prin adresa nr. 905/19.09.2013, până la data ședinței nefiind primite încă înscrisurile solicitate. Urmează ca după adoptarea unei soluții, ca aceasta să se comunice petentei.
Având în vedere că dl. av. Pană nu a răspuns solicitărilor de a depune toate documentele solicitate, i se va înainta adresă în care se va solicita să depună în termen de 5 zile documentele solicitate, în caz contrar urmează să fie declanșată împotriva sa acțiune disciplinară, conform art. 265 și următoarele din Statutul profesiei de avocat. Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 5 al ordinii de zi se discută referatul înregistrat sub nr. 836 din 21.08.2013, întocmit de av. Tudorancea Mihail Adrian, cu privire la plângerile formulate de av. Zaharia Viorica şi av. Dobrescu Raul.
Se va înainta adresă către d-na av. Zaharia Viorica pentru a-și exprima punctul de vedere față de plângerea formulată de dl. av. Dobrescu Raul împotriva sa, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, în caz contrar se va considera abatere disciplinară. Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 6 al ordinii de zi se discută adresa nr. 39/P/2011 din 29.07.2013 a IPJ Buzău - Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu privire la atitudinea d-lui av. Tîrcavu Gheorghe.
În contextul sesizării formulate și apărării d-lui av. Tîrcavu Gheorghe, Consiliul consideră că acesta și-a îndeplinit atribuțiile conforme Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat. Se votează în unanimitate. 

La punctul nr. 7 al ordinii de zi se discută situaţia create prin numirea curatorilor speciali. 
Se supune la vot revenirea asupra hotărârii luată anterior de Consiliul Baroului Buzău. Se constată că în urma repetatelor anunțuri privind curatorii speciali, la SAJ Buzău s-au înscris un nr. 17 avocaţi li se propune ca doar avocaţii care au formulat cereri să figureze în tabelul care va fi înaintat instanţelor ; la SAJ-urile din teritoriu vor fi trecuți pe tabelul avocaţilor care pot fi numiţi curatori speciali, avocații care figurează înscrişi în Registrul SAJ la asistența juridică pentru instanță. Se votează în unanimitate.
Se va solicita conducerii Tribunalului Buzău şi celorlalte instanţe de pe raza judeţului Buzău, să dea dispoziție Serviciului contabilitate din cadrul instanței respective, să deconteze sumele solicitate de avocații desemnați ca și curatori speciali pe baza încheierii de şedinţă sau hotărârii judecătoreşti, fără a mai solicita referat deoarece serviciul prestat în acest sens nu reprezintă activitate avocațială. Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 8 al ordinii de zi se discută referatul înaintat de CAA Filiala Buzău, privind situaţia restanţierilor la plata, respectiv av. Ghizdeanu Melania - martie 2012; av. Ghizdeanu Alexandra - septembrie 2012; av. Ilie Constantin - august 2012; av. Bădulescu Dorin - mai 2013; av. Dobre Adriana - mai 2013; av. Milea Anca - mai 2013; av. Moise Ana- Maria - mai 2013; av. Pană Gheorghe - mai 2013 ; av. Săndulescu Ion - mai 2013 ; av. Văleanu Florin - mai 2013.
Se constată că următorii avocați au achitat cotele restante: av. Bădulescu Dorin, av. Dobre Adriana, av. Milea Anca Renata, av. Moise Ana- Maria, av. Săndulescu Ion, av. Văleanu Florin.
Se ia act de cererea înregistrată sub nr. 921 din 23.09.2013, depusă de dl. av. Ilie care solicită eșalonarea datoriilor ; i se acordă 10 zile pentru a depune declarațiile de venit la zi (ianuarie - august 2013) și să achite contribuțiile restante aferente acestei perioade, sub sanțiunea suspendării. Se votează în unanimitate.
Pentru restul avocaților ( Ghizdeanu Melania, Ghizdeanu Alexandra, Pană Gheorghe) care nu și-au achitat contribuțiile profesionale se propune suspendarea din profesie începând cu data de 24.09.2013. Se aprobă în unanimitate. Se va emite deciziei în acest sens. Decizia se va comunica deîndată instanțelor de judecată şi persoanelor interesate, precum şi colaborartorilor acestora.- Se votează în unanimitate.

La punctul nr. 9 al ordinii de zi se discută:
- cererea înregistrată sub nr. 903 din 19.03.2013, formulată de d-ra av. Grigore Irina, prin care aduce la cunoștință faptul că începând cu luna iulie 2013 cabinetul individual ”Grigore Irina-Cabinet de avocat” își desfășoară activitatea la adresa: Bd. Unirii, bl. 13 F-G, parter, cabinet nr. 7. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.
- cererea înregistrată sub nr. 906 din 19.09.2013, formulată de d-na Nartea Emilia Simona, prin care solicită reînscrierea pe Tabloul avocaților Baroului Buzău începând cu data de 01.10.2 cu 2013, ca urmare a încetării concediului de creștere copil. Se aprobă în unanimitate. Se va emite decizie în acest sens.

Dl. Decan semnalează Consiliului faptul că numitul Vîlcu Filică s-a prezentat în dosarele nr. 25666/200/2012 și nr. 5366/200/2013 ale Judecătoriei Buzău, neavând calitatea de avocat. Se propune formularea unei plângeri penale împotriva acestuia. Se votează în unanimitate.

D-na av. Constantinescu propune teme pentru ședințele de învățământ pe perioada septembrie 2013 - decembrie 2013, după cum urmează:
1. Modificări de subtanţă introduse în procedura civilă.
2. Despre noutăţi în fiscalitate şi dreptul financiar.
3. Noutaţi în materie de drept administrativ şi contencios.
4. Despre malpraxis.
5. Noutăţi în materia de procedură penală.

Se votează în unanimitate

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.
 

DecanProdecan,
Av. Tudorancea Mihail - Adrian av. Buharu Carmen

 
Consilieri:
av. Constantinescu Roxana _________________
av. Grigore Gheorghe _________________
av. Poteraș Lucica Mihaela ________________ 
av. Săvulescu Ion _________________
av. Vergu Silviu _________________
av. Zaharia Aurel _________________
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu