Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow Buletin informativ al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R. - nr. 1
Buletin informativ al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R. - nr. 1 Imprimare E-mail
25 iunie 2014
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA


BULETIN INFORMATIV
al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R. 


Serie Nouă
Anul  I, Numărul  1, 24 iunie 2014

Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

A. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 23 mai 2014*

La şedinţă a participat ca invitat Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor, av. Nicu Tiberius.

Ordinea de zi:
1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 26 martie 2014.
2. Analiza măsurilor luate pentru punerea în aplicare a hotărârilor Congresului avocaţilor din 28 - 29 martie 2014. Măsuri pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 7 cu caracter general prin care, Congresul, a luat act de materialele scrise transmise de către delegaţii care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, privitoare inclusiv la modificarea unor acte normative cu caracter infra-parlamentar şi adoptarea de măsuri de competenţa Consiliului U.N.B.R..
3. Dezbaterea şi iniţierea de către organele profesiei a măsurilor corespunzătoare aplicării efective a Avizului nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi în vederea asigurării calităţii şi eficienţei justiţiei al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT). 
4. Pregătirea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea Septembrie 2014. Măsuri organizatorice.
5. Adoptarea de măsuri privind elaborarea standardelor de conduită profesională impuse de activitatea desfăşurată de avocaţi potrivit Noului Cod de procedură penală. 
6. Finalizarea de către organele profesiei a măsurilor de aplicare a modificărilor Statutului profesiei de avocat adoptate în şedinţa Consiliului UNBR din 14 decembrie 2013.
7. Informare privind stadiul lucrărilor de pregătire şi finalizare a proiectelor de modificare a legislaţiei din domeniul profesiei de avocat în raport de lucrările efectuate de Consiliul U.N.B.R. şi propunerile înaintate Congresului avocaţilor.
8. Măsuri pentru organizarea Şcolii de vară a activităţii de management a sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor.
9. Lucrări curente. 
10. Diverse.
Orele 18 - 19: Semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea dintre Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Consiliul Naţional al Barourilor din Bulgaria. Prima şedinţă comună a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi a Conducerii Consiliului Naţional al Barourilor din Bulgaria.


B. Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între şedinţe

1. DECIZIA nr. 113 din 23 mai 2014

Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunită în şedinţa din data de 23.05.2014, în baza dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ţinând cont de ghidul de utilizare a cardului european de avocat, emis de Consiliul Barourilor Europene (în continuare CCBE) 
Analizând experienţa proiectului pilot de implementare a cardurilor cu cip de proximitate la Barourile Bucureşti, Dolj şi Ilfov, aşa cum a fost acesta aprobat în şedinţa Comisiei Permanente din 06 septembrie 2013, în baza mandatului primit prin hotărârea Consiliului UNBR din 29 iunie 2013,
În aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 852 din 14 decembrie 2013, privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat
D E C I D E :
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind emiterea, administrarea şi utilizarea card-ului de identitate CCBE (Consiliul Barourilor Europene) pentru legitimare de către avocaţii definitivi din România, prevăzut în anexa la prezenta decizie.
Art. 2 – Decizia va fi comunicată barourilor pentru a fi pusă în aplicare şi va fi publicată pe website-ul UNBR. 
Comisia Permanentă

Anexă
Regulament privind utilizarea cardului de identitate CCBE (Consiliul Barourilor Europene) pentru legitimare de către avocaţii definitivi din România
Art. 1. Cardul de identitate CCBE  şi autoritatea emitentă 
(1) În scopul legitimării avocaţilor definitivi înscrişi pe tablourile barourilor membre şi în baza licenţei acordate de Consiliul Barourilor Europene (în continuare CCBE), Uniunea Naţională a Barourilor din România (în continuare UNBR) va emite cardul de identitate CCBE (în continuare „cardul”). 
(2) Cardul conţine un cip de proximitate şi cuprinde informaţii în limbile franceză, engleză şi în limba organismului emitent, fiind identificat printr-un număr unic, care trebuie să înceapă cu prefixul obţinut de la Secretariatul CCBE. 
Art. 2. Scop   
(1) Cardul facilitează accesul în instanţe şi în alte instituţii al avocaţilor care îşi desfăşoară activitatea în statul lor de origine şi în afara jurisdicţiei acestuia. Cardul îl identifică pe titularul său, în limbile oficiale ale CCBE şi atestă calitatea sa de avocat admis în profesie într-unul din Statele Membre ale Uniunii Europene.  
(2) Cardul poate fi utilizat în următoarele scopuri : 
- ca instrument de identificare profesională în statul de origine; 
- ca instrument de identificare profesională în alt Stat Membru, pentru a avea acces, de exemplu, în instanţe sau în locuri de detenţie; 
- ca mijloc de verificare a calităţii de avocat cu drept de exercitare a profesiei, prin cipul de proximitate (aplicabil versiunii pe suport plastic a cardului); 
(3) Cardul este recunoscut de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi de Tribunalul de Primă Instanţă.  
Art. 3. Modelul cardurilor 
Forma şi celelalte elemente de identificare cuprinse de card sunt cele stabilite în contractul de licenţiere încheiat de UNBR cu CCBE şi prevăzute în Statutul profesiei de avocat la Anexa nr. XXVI.
Art. 4. Costuri  
(1) Autoritatea emitentă va plăti către CCBE câte 1,00 €, cu titlu de taxă de licenţiere, conform contractului de licenţă pentru fiecare card produs. 
(2) Avocaţii beneficiari vor plăti, la barourile emitente, pentru fiecare card emis, în contul UNBR, o taxă de emitere care va acoperi taxa de licenţiere, precum şi costurile confecţionării acestora şi ale implementării sistemului informatic de gestionare al cadurilor.
Art. 5. Durata de valabilitate şi conţinutul cardurilor
Cardurile sunt valabile 5 ani de la data emiterii şi vor cuprinde menţiunile prevăzute în Statutul profesiei de avocat la Anexa nr. XXVI. 
Art. 6. Emiterea şi eliberarea cardurilor
(1) UNBR va emite cardurile, conform modelului stabilit în contractul de licenţiere şi Statutul profesiei de avocat. Barourile vor prelua cardurile emise şi le vor elibera către avocaţii definitivi înscrişi pe tabloul avocaţilor definitivi cu drept de exercitare a profesie. Nu vor putea deţine acest card avocaţii înscrişi pe tabloul special al avocaţilor străini, avocaţii stagiari şi avocaţii definitivi care sunt înscrişi pe tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei (incompatibili, suspendaţi la cerere etc). 
(2) Baroul în tabloul căruia este înscris avocatul va aplica o viză anuală, sub formă de timbru holografic, cu inscripţia „Vizat [se indică anul]” şi care atestă că avocatul este înscris în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei al baroului în anul pentru care s-a aplicat viza. Aplicarea vizei anuale se face după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, de statutul profesiei şi de hotărârile consiliului baroului.
Art. 7. Proprietate  
Cardul rămâne în proprietatea autorităţii emitente (UNBR) iar titularul cardului este obligat să îl restituie, de îndată, la cererea baroului pe tabloul căruia este înscris. Refuzul de restituire a cardului constituie abatere disciplinară gravă. 
Art. 8. Retragerea cardului şi folosirea necorespunzătoare  
(1) Dacă un avocat este exclus din profesie sau este trecut pe tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei, acesta nu va fi îndreptăţit să utilizeze cardul în ţara de origine sau în străinătate, iar cardul va fi retras în regim de urgenţă, de către consiliul baroului pe al cărui tablou este înscris, cu informarea corespunzătoare a UNBR. 
(2) În acest sens, baroul va proceda la modificarea datelor cuprinse în tabloul avocaţilor şi va comunica retragerea cardului, însoţită de dovezile corespunzătoare către UNBR. Ulterior, UNBR va proceda la invalidarea cardului. 
(3) În cazul excluderii din profesie, cardul recuperat va fi trimis de îndată către UNBR. 
(4) În cazul suspendării din exercitarea profesiei, barourile vor păstra cardurile până la expirarea acestora, urmând ca, la încetarea suspendării, să solicite UNBR revalidarea lor şi să procedeze la înmânarea acestora către avocaţii în cauză. În cazul expirării cardului, acesta va fi restituit de îndată către UNBR 
Art. 9. Schimbarea datelor cuprinse în conţinutul cardului, altele decât excluderea în profesie sau trecerea pe tabloul avocaţilor fără drept de exercitare a profesiei, inclusiv a fotografiei titularului
(1) Avocatul în cauză se va adresa cu o cerere în acest sens consiliului baroului, care va proceda la modificarea datelor cuprinse în tabloul avocaţilor. Ulterior, baroul va comunica retragerea cardului, însoţită de dovezile corespunzătoare către UNBR, care va proceda la invalidarea cardului. 
(2) După recuperarea cardului, acesta va fi trimis de îndată la UNBR, în vederea emiterii unui nou card pentru persoana în cauză, pe perioada de valabilitate rămasă. Acesta va fi trimis de îndată baroului pentru a fi înmânat avocatului, după achitarea sumei prevăzute la art. 4.
(3) În cazul în care modificarea datelor, inclusiv schimbarea fotografiei, este necesară ca urmare a culpei baroului sau a UNBR, solicitantul va fi scutit de orice plată.
Art. 10. Carduri pierdute/furate/distruse 
(1) În astfel de cazuri, titularul va informa, de îndată, autoritatea emitentă, procedând şi la publicarea pierderii/furtului/distrugerii într-un ziar central de largă circulaţie. 
(2) După comunicarea dovezii de publicare, baroul va solicita UNBR emiterea altui card pentru persoana în cauză, pe perioada de valabilitate rămasă. Acesta va fi trimis de îndată baroului pentru a fi înmânat avocatului, după achitarea de către acesta a sumei prevăzute la art. 4.

2. COMUNICAT: Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informează că la 30.04.2014, în contul “Fondul de solidaritate al avocaţilor” se află suma de 859.549 lei.
Distinct, s-a constituit un depozit pentru 180 zile în valoare de 800.000 lei.
În şedinţa Comisiei Permanente şi a Consiliului U.N.B.R. din 23-24.05.2014, s-au aprobat ajutoare din Fondul de solidaritate al avocaţilor în valoare de 105.000 lei.

3. Conferinţa: „Dreptul la apărare din perspectiva noilor garanţii procesual penale în aplicarea Codului de procedură penală şi a recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni”

Uniunea Națională a Barourilor din România, în parteneriat cu Baroul București, Baroul Ilfov, Baroul Ialomița, Baroul Teleorman, Baroul Călărași, Baroul Giurgiu, reprezentantul României la CCJE și Curtea de Apel București a organizat conferința „Dreptul la apărare din perspectiva noilor garanţii procesual penale în aplicarea Codului de procedură penală şi a recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni” care a avut loc la sediul Tribunalului București, Sala de conferințe la data de 5 iunie 2014, cu începere de la orele 10,00.
Într-o societate democratică justiţia reprezintă pilonul care asigură echilibrul dintre puterile statului, contribuind semnificativ la respectarea drepturilor şi garanţiilor fundamentale ale omului.

În anul 2014 în sistemul judiciar român se desfăşoară o nouă etapă a reformei prin intrarea în vigoare a Codului penal şi Codului de procedură penală, care au menirea de a pune în aplicare noi instituţii, dar şi mentalităţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale.
Noile coduri se fundamentează pe numeroase convenţii şi recomandări europene şi internaţionale asigurând într-o manieră transparentă garanţiile procesului penal.
În realizarea unei noi culturi juridice în materie penală se înscriu şi recomandările Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi.
Conferinţa a avut menirea să fie un debut într-un proiect regional ce urmează a fi derulat în baza unui calendar ce va fi stabilit.
La conferinţă au participat judecători de la secţiile penale ale Curţii de Apel Bucureşti, tribunalelor şi judecătoriilor arondate, precum şi avocaţi de la barourile corespunzătoare, respectiv Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa.

AGENDA CONFERINŢEI
ORA 9,30-10,00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR
10,00-10,30 ALOCUŢIUNI 
- Domnul avocat Florea Gheorghe – preşedintele UNBR
- Doamna judecător dr. Rodica Aida Popa - Secţia penală a ÎCCJ şi reprezentantul României la CCJE
- Doamna judecător Lia Savonea- preşedintele Curţii de Apel Bucureşti
- Doamna judecător  Laura Radu- vicepreşedintele Curţii de Apel Bucureşti
- Domnul avocat dr. Petruţ Ciobanu- Institutul Naţional de Pregătire Profesională a  Avocaţilor
10,30-10,45 - Impactul noului Cod penal pentru profesia de avocat    
- speaker domnul Mihai   Hotca – avocat, prof. univ. dr.,  Facultatea de Drept Bucureşti
10,45-11,00 - Garanţiile dreptului la apărare în cadrul procedurii de cameră preliminară 
- speaker domnul Gheorghiţă Mateuţ – avocat, prof. univ. dr., Facultatea de Drept Cluj Napoca Babeş-Bolyai
11,00-11,15 - Aspecte practice privind dreptul la apărare în procedura de cameră preliminară
- speaker doamna Mădălina Grecu – judecător la Secţia I-a Penală a Curţii de Apel Bucureşti
11,15-11,30 - Pauză de cafea
11,30-11,45 - Garanţiile procesului penal la judecata în primă instanţă din perspectiva avocatului şi deontologiei profesionale. 
- speaker domnul Bogdan Micu, avocat, conf. univ. dr., decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”
- speaker domnul Aurel Ciobanu, avocat, lector univ. dr.,  Facultatea de Drept Bucureşti
11,45-12,00  - Aspecte referitoare la dreptul de apărare prin prisma principiilor contradictorialităţii, nemijlocirii şi oralităţii specifice judecăţii, în primă instanţă
- speaker doamna Georgiana Tudor, judecător la Secţia a-II-a Penală a Curţii de Apel Bucureşti
12,00- 12,15 – Garanţii ale dreptului la apărare în timpul cercetării judecătoreşti şi dezbateri – obligaţiile judecătorului şi avocatului în asigurarea unui proces echitabil, din perspectiva Codului de procedură penală şi avizului nr. 16 al CCJE
- speaker – doamna Rodica Aida Popa, judecător dr. la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
 12,15-13,00 – Aspecte din activitatea judiciară referitoare la dreptul la apărare
- speaker Claudia Jderu, judecător la Secţia penală a Tribunalului Bucureşti
13,00-14,00 – Dezbateri şi concluzii.
Înregistrarea audio/video a Conferinţei poate fi urmărită aici:
http://unbr.ro/ro/%e2%97%8f-publicam-inregistrarea-conferintei-cu-titlul-dreptul-la-aparare-din-perspectiva-noilor-garantii-procesual-penale-in-aplicarea-codului-de-procedura-penala-si-a-recomandarilor-avizul/ 

4. S-a iniţiat împreună cu Consiliul CAA proiectul „Şcoala de vară a Casei de Asigurări a Avocaţilor” care se va desfăşura în zilele de 3-4 iulie la Bucureşti care îşi propune să identifice mijloacele de perfecţionare a sistemului CAA.

5. S-au transmis către consultanţi independenţi propunerile privind finalizarea proiectului de lege relativ la protecţia avocatului prin mijloace de drept penal.

S-au transmis următoarele materiale, care pot fi consultate aici: http://unbr.ro/ro/s-au-transmis-catre-consultanti-independenti-propunerile-privind-finalizarea-proiectului-de-lege-relativ-la-protectia-avocatului-prin-mijloace-de-drept-penal

- Punct de vedere cu privire la propunerile de lege ferenda 
- Considerații privind impactul noilor reglementări în materie penală asupra profesiei de avocat 
- Aspecte privind drepturile şi rolul avocatului în procesul penal din perspectiva dispoziţiilor noului cod de procedură penală 
- După art. 111 se introduc 6 articole, art. 1111, art.1112, art. 1113, art.1114, art. 1115 şi art. 1116, cu următorul conţinut
- Observaţii pe marginea propunerilor de modificare a legislaţiei privind profesia de avocat  
- Modificări şi completări ale Legii nr. 51/1995, în vederea corelării cu dispoziţiile NCPP
- Punct de vedere 
- Propuneri privind protecţia penală a avocaţilor în legea profesiei de avocat 
- Punct de vedere 
- Punct de vedere: Impactul  Noului Cod Penal şi al Noului Cod de Procedură Penală cu privire la exercitarea profesiei de avocat 
- Propuneri privind protecţia penală a avocaţilor în legea profesiei de avocat 
- Propuneri modificare, completare Lege 
- Punct de vedere 

6. S-a iniţializat proiectul privind perfecţionarea comunicării în sistemul UNBR. Lansarea Revistei „Avocatul” în format online va avea loc de „Ziua Avocatului 2014”.
 
7. Adresă transmisă prin email la toate barourile:

Nr. 53-AUT-11.06.2014  
Către toate barourile
  
Vă comunicăm adresa MAE - Agent Guvernamental nr. L1/2271/3624 R/AG/19 (Informare privind cazul Mateescu împotriva României în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a exigentelor articolului 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, constând în decizia autorităţilor de a condiţiona exercitarea de către reclamant a profesiei de avocat de renunţarea la cariera medicală, deşi fusese acceptat în barou şi promovase examenul de admitere), în care se solicită punct de vedere cu privire la previzibilitatea formei actuale a dispoziţiilor legale examinate de Curtea Europeană în hotărârea sa, împreună cu punctul de vedere al INPPA cu privire la această problematică.
 
Vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere pentru ca în şedinţa Consiliului UNBR din 5 septembrie a.c. să se dezbată şi să se decidă asupra răspunsului care se va transmite petentului.

8. a). COMUNICAT 

Prin adresa U.N.B.R. nr. 22-DCAJ-2014 din 10 iunie 2014, proiectul Protocolului privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public financiar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau de reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a fost transmis domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei. 
Proiectul a fost redactat de coordonatorul Departamentului de Coordonare a Asistenţei Judiciare al U.N.B.R. şi înregistrat la Cabinetul Preşedintelui U.N.B.R. la nr. 22-DCAJ-2014 din data de 10 iunie 2014. 
Proiectul a fost transmis membrilor Consiliului UNBR împreună cu adresa de înaintare la Ministerul Justiţiei la 12 iunie 2014.

b.) Adresă transmisă prin email la toate barourile şi membrilor Consiliului UNBR:
U.N.B.R.
Nr. 22-DCAJ-2014
Data: 12.06.2014
Către,
TOATE BAROURILE şi MEMBRII CONSILIULUI UNBR
 
Vă facem cunoscut că prin adresa noastră nr. 22-DCAJ-2014 din 10 iunie 2014, Proiectul Protocolului privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public financiar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau de reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, a fost transmis domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiţiei, conform documentelor ataşate.
Proiectul a fost comunicat de catre DCAJ si inregistrat la UNBR la nr. 22-DCAJ-2014 din data de 10 iunie 2014.

9. Adresă transmisă prin email la membrii Comisiei pentru adoptarea proiectului de lege privind modificarea legislatiei sistemului de pensii si alte asigurari sociale ale avocatilor:
U.N.B.R.
Data: 12/06/2014
Catre,
Comisia pentru adoptarea proiectului de lege privind modificarea legislatiei sistemului de pensii si alte asigurari sociale ale avocatilor 
- Av. Ionel Hasotti – Vicepresedinte UNBR
- Av. Dorin Suciu – Vicepresedinte UNBR
- Av. Nicu Tiberius – Presedinte CAA
- Av. Ion Popescu-Giurgiu, Membru al Consiliului CAA
- Av. Doru-Ioan Taracila, Membru CP
- Av. Ioan Rus, Membru al Cosiliului UNBR
- Av. Florin Petrosel, Presedintele Filialei CAA Bucuresti
  
Se înaintează spre analiză Proiectul de lege privind modificarea legislatiei sistemului de pensii si alte asigurari sociale ale avocatilor, în forma în care a fost finalizat de Consiliul CAA, cu asistenţă tehnică de specialitate. 
Totodată vă adresez rugămintea ca în cel mult zece zile să încercăm să finalizăm observaţiil propuneri, completări, etc... pentru ca membrii Comisiei Permanente a U.N.B.R. să decidă asupra procedurii de urmat. 

10. Adresă transmisă prin email la membrii Consiliului UNBR:

UNBR
Nr. 72-AUT-2014
Data: 19/06/2014
Catre,
MEMBRII CONSILIULUI U.N.B.R.
 
Va transmitem in atasament (fisiere PDF) raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7799/2014 privitor la analiza facuta in legatura cu Apelul Congresului avocaţilor privind îmbunătățirea măsurilor administrative de aplicare a prevederilor art. 200 din Noul Cod de Procedură Civilă (NCPC) față de impactul pe care aplicarea noilor reglementari îl are cu privire la exercitarea dreptului de acces la justiție și la aplicarea garanțiilor dreptului la proces echitabil.


Partea II:  INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

A. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 24 mai 2014 

Ordinea de zi:
1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului UNBR din 27 martie 2014;
2. Analiza măsurilor luate pentru punerea în aplicare a hotărârilor Congresului avocaţilor din 28 - 29 martie 2014. Măsuri pentru punerea în executare a Hotărârii nr. 7 cu caracter general prin care, Congresul, a luat act de materialele scrise transmise de către delegaţii care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, privitoare inclusiv la modificarea unor acte normative cu caracter infra-parlamentar şi adoptarea de măsuri de competenţa Consiliului U.N.B.R..
3. Dezbaterea şi iniţierea de către organele profesiei a măsurilor corespunzătoare aplicării efective a Avizului nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi în vederea asigurării calităţii şi eficienţei justiţiei al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE-GT). 
4. Pregătirea examenului de primire în profesia de avocat sesiunea Septembrie 2014. Măsuri organizatorice.
5. Aprobarea bugetului I.N.P.P.A. pe anul 2014. Măsuri privind actualizarea listelor privind lectorii I.N.P.P.A..
6. Finalizarea de către organele profesiei a măsurilor de aplicare a modificărilor Statutului profesiei de avocat adoptate în şedinţa Consiliului UNBR din 14 decembrie 2013.
7. Informare privind stadiul lucrărilor de pregătire şi finalizare a proiectelor de modificare a legislaţiei din domeniul profesiei de avocat în raport de lucrările efectuate de Consiliul U.N.B.R. şi propunerile înaintate Congresului avocaţilor.
8. Lucrări curente; 
9. Diverse.


B. Activitatea Consiliului U.N.B.R. între şedinţe

1. HOTĂRÂREA Nr. 962 din 24 mai 2014 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2014 -
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 - 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 24 mai 2014, a dezbătut şi a aprobat măsurile privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat în anul 2014 şi a adoptat următoarea 
HOTĂRÂRE: 

Art.1. – (1) Se modifică modalitatea de examinare a candidaţilor la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, după cum urmează:
- Examenul constă într-o probă unică – test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice (pentru candidaţii la examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) sau, respectiv, test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice (pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice).
- Testul grilă cuprinde 100 de întrebări la următoarele materii:
a. organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
b. drept civil;
c. drept procesual civil;
d. drept penal;
e. drept procesual penal. 
- Întrebările din testul grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte.  
- La testul grilă pentru fiecare întrebare corect soluţionată se acordă un punct.
- Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea chestionarelor pentru toţi candidaţii.
- Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut un punctaj de cel puţin 70 de puncte, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3) al prezentului articol. 
(2) Se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de examen - Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.. Regulamentul de examen, astfel adaptat se publică, prin afişare pe pagina web a U.N.B.R. şi pe pagina web a I.N.P.P.A. central, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului.
(3) În îndeplinirea mandatului prevăzut la alin. (2), Comisia Permanentă va avea în vedere menţinerea, prin adaptare, a tuturor prevederilor Regulamentului de examen care pot fi compatibilizate cu noua modalitate de examinare, inclusiv cele privind evaluarea, cu stabilirea unui punctaj minim, pe fiecare disciplină de examen în parte.

Art.2. – (1) Examenul se va susţine în mod unitar, în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. (în continuare I.N.P.P.A.) şi se va desfăşura prin I.N.P.P.A. Central - Bucureşti şi prin centrele teritoriale ale acestuia.
(2) Data desfăşurării examenului este 15 septembrie 2014, pentru toţi candidaţii, dată care a fost anunţată prin publicarea Hotărârii nr. 884 a Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013. 
(3) Tematica de examen, întocmită cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii nr. 961 a Consiliului U.N.B.R. din 27 martie 2014, este anexată prezentei Hotărâri.
(4) Arondarea candidaţilor pentru susţinerea examenului se face în raport de baroul la care s-a depus cererea de înscriere la examen şi la care, în caz de primire în profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat să se înscrie, fără a putea să se înscrie în alt barou, astfel: 
a) I.N.P.P.A. central (Bucureşti): Barourile Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Tulcea, Dâmboviţa;
b) Centrul teritorial Braşov: Barourile Braşov, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Prahova şi Sibiu; 
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj şi Maramureş; 
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Argeş, Teleorman şi Vâlcea;
e) Centrul teritorial Iaşi: Barourile Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui; 
f) Centrul teritorial Galaţi: Barourile Galaţi, Brăila şi Vrancea;
g) Centrul teritorial Timişoara: Barourile Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Satu-Mare şi Timiş.

Art. 3. – (1) Desemnarea Comisiei naţionale de examen se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde menţiuni exprese privind vechimea în profesia de avocat a celui propus şi situaţia în care acesta este "cadru didactic universitar". 
(2) La formularea propunerilor se vor avea în vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 şi prevederile Regulamentului de examen susmenţionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevăzute de Regulament.
(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, după confruntarea acestora cu evidenţele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central - Bucureşti, până la data de 15 august 2014, propunerile avizate privind membrii Comisiei naţionale de examen, având în vedere şi experienţa anterioară a celor propuşi. 
(4) La data de 22 august 2014 I.N.P.P.A. Central - Bucureşti va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 5 septembrie 2014, la convocarea Preşedintelui U.N.B.R., va avea loc şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei naţionale de examen. Desemnarea Comisiei naţionale de examen şi, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru susţinerea examenului de primire în profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicată, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispoziţiilor art. 17 alin. (4)  din Lege care reglementează constituirea comisiei "cu precădere - din avocaţi cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani în profesia de avocat". Dispoziţiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacră compunerea "în majoritate" a Comisiei de examen din avocaţi - cadre didactice universitare cu o vechime în profesie de 10 ani se interpretează în limitele impuse de art. 17 alin. (4)  din Lege în sensul că, în condiţiile în care între cei propuşi să facă parte din comisia de examen se află şi avocaţi - cadre didactice, aceştia din urmă vor fi desemnaţi "cu precădere". 
Art. 4. – (1) Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, se depun în intervalul 01 august 2014 - 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. 
(2) Cererile vor fi însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. 
(3) În perioada 19 - 21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afişează conform prevederilor Regulamentului de examen. În perioada 23 - 25 august 2014 se vor soluţiona contestaţiile formulate de candidaţii cărora li s-a respins înscrierea la examen.
(4) În cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile şi insurmontabile, cu cel mult 5 zile înainte de data examenului.
(5) Pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinţei de absolvire a examenului de licenţă fără ca aceasta să fie însoţită de foaia matricolă, dacă unităţile de învăţământ nu au emis diplomele de licenţă.

Art. 5. – (1) Taxa de examen este de 800 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”. 
(2) Sumele încasate cu titlu de "taxă de examen" se repartizează potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R.
(3) Este interzisă perceperea de către I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operaţiuni care au legătură cu înscrierea candidaţilor la examen sau cu susţinerea acestuia.
(4) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va reflecta distinct în evidenţele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestaţiilor specifice activităţilor de secretariat şi de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. şi sumele rămase la dispoziţia sa. 
(5) I.N.P.P.A. Central Bucureşti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului. 
(6) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat după finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 6. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. Central - Bucureşti, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului U.N.B.R.. 
(2) I.N.P.P.A. Central - Bucureşti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. şi barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

Adoptată azi 24 mai 2014 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la Bucureşti.

ANEXA la Hotărârea nr. 962 din 24 mai 2014 privind organizarea examenului de primire în profesie 

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 
- AVOCAŢI STAGIARI - 

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat..
4. Asistenţa judiciară.
5. Activitatea profesională a avocatului.
6. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii.
7. Raporturile dintre avocaţi. 
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocaţilor.
13. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
14. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
15. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
16. Organele profesiei de avocat.
*
*        *
Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la data de 01.06.2014.

DREPT CIVIL
A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice. Elemente structurale (subiecte, conţinut, obiect).
3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative, efectele nulităţii actelor juridice civile).
4. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).
B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu).
2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.
C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată.
2. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită).
3. Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.
5. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate. 
D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novaţia.
7. Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor.
E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de întreţinere.
6. Contractul de tranzacţie.
F. SUCCESIUNI
1. Moştenirea legală. 
2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive.
*
* *
Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil şi legislaţiei conexe aflată în vigoare.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014. 

DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Principii fundamentale ale procesului civil. 
2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa. 
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile. 
4. Clasificarea acţiunilor civile. 
5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. 
6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen. 
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii. 
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională. 
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. 
11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). 
12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. 
13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea. 
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă. 
15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).
*
* *
Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă. 
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. 
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014. 

DREPT PENAL
A. PARTEA GENERALĂ
Legea penală şi limitele ei de aplicare
1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu
Infracţiunea
1. Dispoziţii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
6. Autorul şi participanţii
Pedepsele
1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispoziţii generale
b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
d) liberarea condiţionată
Măsurile de siguranţă
1. Dispoziţii generale (art. 107,108)
2. Confiscarea specială (art. 112)
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziţii din titlul VI) 
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

B. PARTEA SPECIALĂ
Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii : art. 188, 189, 191, 192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196. 
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220. 
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.
Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul: art. 228 – 232.
2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.
Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287. 
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.
Infracţiuni de fals
Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.
Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

DREPT PROCESUAL PENAL
A. PARTEA GENERALĂ
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)
Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
1. Reguli generale (art. 97 – 103)
2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) - fără dispoziţiile din secţiunea  privind protecţia martorilor
3. Percheziţia domiciliară (art. 157 – 164)
4. Expertiza şi constatarea (numai art. 172-1811)
5. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea (art. 192 – 195)
Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
1. Măsurile preventive (art. 202 – 244) 
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) - fără dispoziţiile art. 2521 – 2524
Acte procesuale şi procedurale comune
1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
2. Termenele (art. 268 – 271)
3. Nulităţile (art. 280 – 282)
B. PARTEA SPECIALĂ
Urmărirea penală (art. 285 – 341)
Camera preliminară (art. 342 – 348)
Judecata 
1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370)
2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407)
3. Apelul (art. 408 – 425)
4. Contestaţia (art. 4251)
5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)
Proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)
2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)
Executarea hotărârilor penale
Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).
*
* *
În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. 
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT 
- AVOCAŢI DEFINITIVI - 

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.
1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.
2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
4. Activitatea profesională a avocatului.
5. Asistenţa judiciară.
6. Raporturile avocaţilor cu clienţii.
7. Raporturile dintre avocaţi. 
8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
9. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
10. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.
12. Tabloul anual al avocaţilor.
13. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
14. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.
15. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.
16. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
17. Organele profesiei de avocat.
*
*       *
Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată, precum şi textele cuprinse în următoare acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011;
3. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.
Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus, intervenite până la data de 01.06.2014.

DREPT CIVIL.
A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ
1. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.
2. Raportul juridic civil. Noţiune. Caractere. Structură (subiecte, conţinut, obiect).
3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Condiţii de validitate (capacitatea de a încheia acte juridice; consimţământul; obiectul; cauza actului juridic). Forma actului juridic. Modalităţile actului juridic civil (condiţia, termenul şi sarcina). Nulitatea actului juridic civil.
4. Prescripţia extinctivă. Noţiune. Reglementare. Efectul prescripţiei extinctive. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive. Termenele legale de prescripţie. Cursul prescripţiei extinctive (începutul, suspendarea, întreruperea cursului prescripţiei şi repunerea în termenul de prescripţie).
B. PERSOANELE
1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente. Identificarea persoanei fizice. Ocrotirea persoanei fizice.
2. Persoana juridică. Noţiune. Reglementare. Elemente constitutive. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanei juridice.
C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE
1. Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Noţiune. Reglementare. Conţinut. Calităţile şi viciile posesiei. Intervertirea precarităţii în posesie. Apărarea posesiei prin acţiuni posesorii. Efectele juridice ale posesiei.
2. Dreptul de proprietate privată. Definiţie, conţinut şi caractere juridice. Regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
3. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Titulari. Caractere juridice. Obiectele dreptului de proprietate publică. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul real de folosinţă gratuită). Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată.
5. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. Proprietatea comună (pe cote-părţi şi în devălmăşie).
6. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. Accesiunea. Uzucapiunea. Posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.
7. Apărarea drepturilor reale principale. Acţiunea în revendicare. Acţiunea în grăniţuire. Acţiunea confesorie.
8. Publicitatea imobiliară. Cărţile funciare.
D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR
1. Obligaţia civilă. Noţiune. Reglementare. Structură. Clasificări. Izvoarele obligaţiilor conform noului Cod civil.
2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune. Reglementare. Încheierea contractului. Negocierile precontractuale. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. (Forţa obligatorie a contractului. Relativitatea efectelor obligaţionale ale contractului. Opozabilitatea contractului faţă de terţi.) Consecinţele neexecutării contractului (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare, excepţia de neexecutare, rezoluţiunea şi rezilierea contractului, riscurile contractului. Cesiunea contractului.
3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.
4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune. Reglementare. Funcţii. Răspunderea civilă şi răspunderea penală. Felurile răspunderii civile delictuale. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animalele ce avem sub pază şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul obligaţional delictual; principiile care guvernează repararea prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor cauzate prin ricoşeu altor persoane).
5. Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligaţiilor (daunele-interese).
6. Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. Acţiunea oblică. Acţiunea pauliană. Acţiunile directe.
7. Modalităţile obligaţiilor privitoare la subiectele şi obiectul lor.
8. Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie. Novaţia.
9. Stingerea obligaţiilor prin compensaţie şi prin remitere de datorie.
10. Garanţiile obligaţiilor. Fideiusiunea. Ipoteca. Gajul. Dreptul de retenţie.
E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de mandat.
5. Contractul de împrumut.
6. Contractul de asigurare.
7. Contractul de rentă viageră.
8. Contractul de întreţinere.
9. Contractul de tranzacţie.
F. SUCCESIUNI
1. Regulile generale ale moştenirii prevăzute în noul Cod civil. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. Deschiderea moştenirii. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni. Nedemnitatea succesorală.
2. Moştenirea legală. Moştenitorii legali şi principiile devoluţiunii legale a moştenirii. Reprezentarea succesorală. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.
3. Moştenirea testamentară. Reglementare. Testamentul (noţiune, caractere, condiţii de validitate, forme, revocarea voluntară a testamentului). Legatul (clasificare, efectele legatului, ineficacitatea legatului). Dezmoştenirea. Execuţiunea testamentară. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive. Raportul donaţiilor şi plata datoriilor moştenirii.
4. Transmisiunea moştenirii. Dreptul de opţiune succesorală. Acceptarea moştenirii. Renunţarea la moştenire. Sezina. Certificatul de moştenitor. Petiţia de ereditate.
5. Indiviziunea succesorală. Partajul succesoral. Partajul de ascendent.
*
* *
Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, tratate, monografii, comentarii, studii, articole, note etc.) în care sunt avute în vedere reglementările în materie ale noului Cod civil şi legislaţiei conexe.
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014. 

DREPT PROCESUAL CIVIL
1. Principii fundamentale ale procesului civil. 
2. Competenţa. Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea obiectului. Competenţa teritorială. Delegarea instanţei. Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă. Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa. 
3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile. 
4. Clasificarea acţiunilor civile. 
5. Participanţii la procesul civil. Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. 
6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.
7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen. 
8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii. 
9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională. 
10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar. 
11. Şedinţa de judecată. Încheierile. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocaţi. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumţiile). Suspendarea judecăţii. Perimarea. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor (renunţarea, achiesarea, tranzacţia). 
12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea şi pronunţarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de graţie. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. 
13. Căile extraordinare de atac de retractare. Contestaţia în anulare. Revizuirea. 
14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanţa preşedinţială. Oferta de plată (oferta reală). Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 914-934). Procedura ordonanţei de plată. Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă. 
15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-642). Instanţa de executare (art. 650). Competenţa executorului judecătoresc (art. 651, art. 653 şi art. 654). Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 663-665). Contestaţia la executare (art. 711-719).
*
* *
Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă. 
În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. 
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014. 

DREPT PENAL
A. PARTEA GENERALĂ
Legea penală şi limitele ei de aplicare
1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu
Infracţiunea
1. Dispoziţii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
6. Autorul şi participanţii
Pedepsele
1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispoziţii generale
b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
d) liberarea condiţionată
Măsurile de siguranţă
1. Dispoziţii generale (art. 107,108)
2. Confiscarea specială (art. 112)
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale (art. 135 – 137), nu şi celelalte dispoziţii din titlul VI) 
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecinţele condamnării
Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală
B. PARTEA SPECIALĂ
Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii : art. 188, 189, 191, 192
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196. 
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220. 
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.
Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul: art. 228 – 232.
2. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 şi 248.
4. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat
1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257
Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287. 
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.
Infracţiuni de fals
Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.
Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

DREPT PROCESUAL PENAL
A. PARTEA GENERALĂ
Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)
Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)
Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
1. Reguli generale (art. 97 – 103)
2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) - fără dispoziţiile din secţiunea  privind protecţia martorilor
3. Percheziţia domiciliară (art. 157 – 164)
4. Expertiza şi constatarea (numai art. 172-1811)
5. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea (art. 192 – 195)
Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
1. Măsurile preventive (art. 202 – 244) 
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) - fără dispoziţiile art. 2521 – 2524
Acte procesuale şi procedurale comune
1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 – 267)
2. Termenele (art. 268 – 271)
3. Nulităţile (art. 280 – 282)
B. PARTEA SPECIALĂ
Urmărirea penală (art. 285 – 341)
Camera preliminară (art. 342 – 348)
Judecata 
1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370)
2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407)
3. Apelul (art. 408 – 425)
4. Contestaţia (art. 4251)
5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)
Proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)
2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)
Executarea hotărârilor penale
Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).
*
* *
În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. 
Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2014.

2. Hotărârea nr. 1004 din 24 mai 2014 privind acordarea „Diplomei aniversare – INPPA 2014”

Luând act de propunerea Comisiei Permanente a UNBR, sesizată de Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA), privind acordarea unei Diplome aniversare cu ocazia împlinirii a zece ani de la înfiinţarea INPPA,
Pentru sublinierea contribuţiei reale pe care Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor a avut-o şi o va avea pentru formarea profesionala a tuturor generaţiilor de avocaţi,
În baza disp. art. 66 lit. f) din Legea nr. 51 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
CONSILIUL UNBR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă „Diploma aniversară – INPPA 2014” avocaţilor, cadrelor didactice şi persoanelor care, prin devotament şi activitate desfăşurată cu dedicaţie, au contribuit la realizarea scopurilor şi obiectivelor Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la împlinirea a 10 ani de la data la care aceasta instituţie a început să funcţioneze efectiv – 17 aprilie 2004. 
Art. 2. Modelul diplomei este cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre
Art. 3. Persoanele cărora li se acordă diploma menţionata la art. 1 vor fi nominalizate de către Comisia Permanentă a UNBR, în temeiul comunicărilor făcute de Consiliului de Conducere al INPPA.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică barourilor, INPPA şi centrelor teritoriale ale acestuia.

Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1004 din 24 mai 2014

Diplomă aniversară INPPA 2014
 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 1007 din 24 mai 2014 privind constituirea unei comisii a Consiliului U.N.B.R. pentru redactarea unui Raport privind aspectele privitoare la publicitatea profesională

Având în vedere impactul Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 852/14.12.2013 prin care s-au adoptat modificări şi completări ale prevederilor din Statutul profesiei de avocat privind publicitatea profesională,
Luând act de memoriile, sesizările şi propunerile unor forme de exercitare a profesiei şi a diverşilor reprezentanţi mass-media cu privire la modificările şi completările aduse prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. sus menţionată; 
Ţinând cont de Studiul asupra problematicii privind interpretarea şi aplicarea prevederilor din Statutul profesiei de avocat privind publicitatea profesională, redactat de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., conform deciziei Comisiei Permanente din 31.01.2014, aşa cum a fost aprobată de Consiliul U.N.B.R din 27.03.2014, inclusiv de concluziile acestuia,
În baza prevederilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 24.05.2014,
HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se ia act de Studiul asupra problematicii privind interpretarea şi aplicarea prevederilor din Statutul profesiei de avocat privind publicitatea profesională, redactat de I.N.P.P.A., inclusiv de propunerea privind elaborarea unui Ghid de bune practici în materia publicităţii profesionale.
Art. 2. (1) Se aprobă constituirea unei comisii însărcinate cu analiza Studiului prevăzut la art. 1 şi cu redactarea unui Raport privind aspectele privitoare la publicitatea profesională care ar putea forma obiectul unui Ghid de bune practici în materia publicităţii profesionale, dacă se apreciază în acest sens,  Raport ce va fi înaintat spre dezbatere Consiliului UNBR, imediat următor. 
Comisia este compusă din următorii consilieri
- doamna Stanca Ioana Gidro, membru al Comisiei Permanente;
- doamna Bianca-Maria Carmen Predescu, consilier U.N.B.R.;
- domnul Aurel Despa, consilier U.N.B.R..
Comisia va fi coordonată de dl. av. dr. Dan Oancea, Vicepreşedinte U.N.B.R..
(2) Comisia va avea la dispoziție materialele menționate în preambulul şi în cuprinsul prezentei Decizii, care vor fi comunicate membrilor Comisiei prin grija managerului I.N.P.P.A. şi a secretarului general al U.N.B.R..
(3) În desfăşurarea activităţii sale, Comisia va putea conlucra, dacă apreciază că este necesar, cu specialişti, precum şi cu reprezentanţii formelor de exercitare a profesiei şi ai mass-media, care au înaintat memorii, sesizări şi propuneri către U.N.B.R..
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comisiei, barourilor şi Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri revine în sarcina secretarului general al U.N.B.R..

Adresă transmisă prin email în data de 10 iunie 2014 la membrii Comisiei constituită prin Hotărârea nr. 1007 din 24 mai 2014 a Consiliului UNBR: *
„U.N.B.R.
Data: 10/06/2014
Catre,
Membrii Comisiei constituită prin Hotărârea nr. 1007 din 24 mai 2014 a Consiliului UNBR:
- domnul av. dr. Dan Oancea, Vicepreşedinte U.N.B.R..
- doamna av. dr. Stanca Ioana Gidro, membru al Comisiei Permanente;
- doamna av. Bianca-Maria Carmen Predescu, consilier U.N.B.R.;
- domnul av. Aurel Despa, consilier U.N.B.R..
Vă transmitem în ataşament, fişiere DOC şi PDF arhivate ZIP (în cazul in care nu puteti deschide arhiva instalati utilitarul ZIP) materialele sosite la UNBR avand ca tema publicitatea profesionala, in vederea elaborarii Raportului privind aspectele privitoare la publicitatea profesională care ar putea forma obiectul unui Ghid de bune practici în materia publicităţii profesionale, dacă se apreciază în acest sens,  Raport ce va fi înaintat spre dezbatere Consiliului UNBR, imediat următor, conform Hotararii susmentionate.
* Cei interesaţi pot contacta membrii Comisiei, pentru detalii.”

4. DECIZIA NR. 1008 din 24 mai 2014 privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară

Având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;
Ţinând cont de prevederile art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995 şi ale art. 277-282 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/03.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
Văzând Decizia Consiliului UNBR nr. 773/26.10.2013 (cu caracter interpretativ)  
Pentru a degreva ordinea de zi a şedinţelor Consiliului UNBR, care se confruntă cu un număr mare de astfel de plângeri/contestaţii/reclamaţii
Consiliul UNBR, întrunit în şedinţa din 24.05.2014
D E C I D E :

Art. 1.  – Consiliul UNBR mandatează preşedintele şi vicepreşedinţii UNBR să soluţioneze plângerile/contestaţiile/reclamaţiile împotriva hotărârilor consiliilor barourilor privind onorariile şi în materie disciplinară, cu sprijinul Secretariatului General al UNBR.
Art. 2.  – Plângerile şi reclamaţiile împotriva deciziilor consiliilor barourilor privind onorariile, se vor respinge ca inadmisibile prin decizie, având în vedere prevederile art. 32 din Legea nr. 51/1995.
Art. 3. – În cazul plângerilor/contestaţiilor/reclamaţiilor împotriva hotărârilor consiliilor barourilor în materie disciplinară, având în vedere Decizia Consiliului UNBR nr. 773/26.10.2013 (cu caracter interpretativ), se va proceda după cum urmează:
a). se vor solicita dovezile privind respectarea de către consiliul baroului a procedurii de soluţionare stabilite în Statutul profesiei de avocat;
b). după analizarea materialelor cuprinse la dosarul cauzei, prin decizie, se va decide respingerea ca inadmisibilă şi trimiterea cauzei la barou spre competentă soluţionare;
c). în cazul în care se constată că baroul nu a respectat anumite prevederi procedurale, se va recomanda consiliului baroului ca, la resoluţionarea cauzei, să aibă în vedere aspectele semnalate.
Art. 4. – Prezenta decizie va fi comunicată barourilor şi va fi adusă la îndeplinire prin Secretariatul General al UNBR.

5. HOTĂRÂREA nr. 1009 din 24 mai 2014 privind acordarea „diplomei de excelenţă” *

În temeiul prevederilor art. 66 lit. s) din Legea nr. 51 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
Pentru activitatea îndelungată desfăşurată cu devotament şi rezultate deosebite şi aportul adus la dezvoltarea instituţională a profesiei de avocat în România,
CONSILIUL UNBR
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se acordă „Diploma de merit” angajaţilor cu o activitate meritorie în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, barourilor şi a instituţiilor coordonate de U.N.B.R., la propunerea decanilor barourilor, a Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi a Consiliului de Conducere al C.A.A.. 
Art. 2. Modelul diplomei este cuprins în Anexa la prezenta Hotărâre.
Art. 3. Înmânarea diplomelor se va face de Preşedintele U.N.B.R., prin decanii barourilor sau Preşedintele C.A.A.. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică barourilor, Consiliului C.A.A. şi se afişează pe site-ul www.unbr.ro 
*S-a solicitat decanilor barourilor inaintarea propunerilor pentru acordarea diplomei de merit

Anexă la HOTĂRÂREA nr. 1009 din 24 mai 2014
 
Diplomă de merit
 
 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu