Caută în acest site

Prima pagină arrow Noutăți arrow Știri arrow REGULAMENTUL pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale baroului - 2011
REGULAMENTUL pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale baroului - 2011 Imprimare E-mail
28 iulie 2011
Bd. Unirii, bl.13 F-G , parter; telefon/fax  0238/720519


REGULAMENTUL
pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale baroului - 2011Art. 1  Adunarea Generală de alegeri va avea loc la data de 02.09.2011, orele 15.00 la sediul Baroului Buzău (sala mare a Tribunalului Buzău) aşa cum a fost stabilită prin hotărârea consiliului baroului din 16.06.2011.
 Vor fi aleşi  decanul şi 10 consilieri, care împreună vor forma consiliul baroului.
Totodată, vor fi desemnaţi, prin vot secret, membrii Comisiei de cenzori (3) şi ai Comisiei de disciplină (5. Candidaturile vor fi depuse  in condiţiile art.6-  Candidaţii pentru Comisia de Disciplină vor trebui să aibă o vechime neîntreruptă in profesie de 10 ani , iar candidaţii pentru Comisia de Cenzori vor trebui să aibă o vechime neîntreruptă in profesie de 8 ani.
Un avocat poate  candida  pentru funcţia de decan şi pentru funcţia de consilier, fără ca numărul voturilor să  fie cumulat.
Activitatea fiecărui membru în parte, a decanului şi a consiliului  este onorifică.

Art. 2  La  şedinţă participă  avocaţii înscrişi în Tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei , inclusiv avocaţii pensionaţi care îşi continuă activitatea . Nu pot participa avocaţii suspendaţi.
Tabelul avocaţilor cu drept de participare la Adunarea Generală este întocmit şi adoptat definitiv de consiliul baroului la data de 30.08.2011, orele 14,00 , pe baza raportului întocmit de secretariatul baroului .
În vederea participării la AG se va întocmi tabelul de prezenţă care va fi semnat de fiecare participant la începutul şedinţei pentru stabilirea cvorumului .
Tabelul cu avocaţii cu drept de participare la Adunarea Generală împreună cu buletinele de vot corespunzătoare la care se adaugă un plus de 10 (zece) bucăţi de rezervă, se vor înmâna preşedintelui prezidiului de către decanul şi prodecanul baroului pe bază de proces verbal , la ora 15,00 în sala de şedinţă.
Preşedintele prezidiului verifică buletinele şi îşi aplică semnătura pe ştampila de siguranţă aflată pe verso în colţul din dreapta sus.
Şedinţa este statutar constuită dacă sunt prezenţi jumătate plus unul din numărul avocaţilor cu drept de participare. În caz contrar se va organiza o altă adunare generală  ,  pe data 9.09.2011, orele 15,00 . Dreptul la vot se exprimă personal, nefiind acceptată procura.

Art. 3   Şedinţa va fi convocată de consiliul baroului prin afişare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenţă juridică din judet, prin convocator şi prin publicarea anunţului în ziarul „Opinia”,  cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită şi va fi  condusă de un prezidiu format din 6 membri , din care nu poate face parte niciun candidat . 
Preşedinte al prezidiului  va fi cel mai în vârstă dintre avocaţii prezenţi. 
Ceilalţi  5  membri ai prezidiului vor fi aleşi la propunerea Adunării Generale prin vot deschis. 
Prezidiul alege dintre membrii săi un secretar, care va încheia procesul verbal al şedinţei.

Art. 4    Comisia de numărare a voturilor este formată din 3 membrii aleşi de Adunare Generală, din care nu pot face parte candidaţii pentru funcţia de decan sau consilier.

Art. 5    Pentru a putea candida la funcţia de consilier,   candidatul trebuie să aibă o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani , iar pentru  funcţia de decan – o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin  10 ani .

Art. 6  Candidaturile se depun la decanat începând cu data de 15.08.2011 până  la data de 30.08.2011 , orele 14.00, când se vor afişa la sediul baroului. Verificarea candidaturilor şi eventualele contestaţii vor fi soluţionate de consiliul baroului până la data de 01.09.2011 , orele 14,00 , care până la orele 15,00 se va afişa conform buletinului de vot.

Art. 7    Se vor întocmi buletinele de vot separat pentru  funcţia de decan şi cea de consilier, al căror model va fi afişat . Fiecare buletin va fi ştampilat  cu însemnele baroului , pe verso în colţul  din  dreapta  şi va purta semnătura preşedintelui prezidului.
Înscrierea  pe buletinul de vot  se va face în ordine alfabetică a numelui.

Art. 8 Preşedintele prezidiului, dacă constată că Adunarea Generală de alegeri  este statutar constituită, fiind prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul avocaţilor cu drept de vot, rezultat din tabel, va anunţa listele cu candidaţii pentru funcţia de decan şi cea de consilier.

Art. 9  Fiecărui  participant la şedinţă i se înmânează de către preşedintele prezidiului, sub semnătură aplicată pe tabelul avocaţilor cu drept de participare, câte un singur buletin de vot.
Se vor  distribui atâtea buletine câţi participanţi sunt de către preşedintele prezidiului, care aplică semnătura sa pe ştampila de siguranţă  aflată pe verso.                                                                                                                                                                             
 
Art. 10   Tehnica votării constă în tăierea cu pix sau cerneală de culoare neagră sau albastră a candidatului  neeligibil pentru  funcţia de decan sau consilier, rămânând intact numele candidatului pentru funcţia de decan şi a candidaţilor pentru funcţia de consilier. 
Buletinele de vot  care  vor  avea candidaţi eligibili mai mult de unu  la funcţia de decan şi mai mult de 10  la consilieri, vor fi anulate.  Este nul şi buletinul de vot  care nu are  tăiat nici un nume, apreciindu-se că avocatul nu şi-a exercitat dreptul de vot. 
Pentru funcţia de consilier este valabil şi buletinul în care s-a ales din buletin cel puţin un nume, dar nu mai mult de 10.
Dacă în procesul votării vor fi greşeli , buletinul poate fi înlocuit prin predarea  preşedintelui prezidiului, care îl va  anula şi îi va înmâna avocatului unul din buletinele de rezervă sub semnătură şi cu menţiunea corespunzătoare în procesul verbal al şedinţei.

Art. 11    Buletinele de vot vor fi introduse în urne sigilate , separat pentru funcţia de decan şi cea de consilier, în prezenţa comisiei de numărare a voturilor , pliate cu ştampila la vedere. După încheierea votării, comisia de numărare a voturilor va desigila mai întâi urna cu buletinele pentru funcţia de decan , pe care le va număra , la vedere,   după care va completa şi semna procesul verbal şi va anunţa rezultatul votului .
Este declarat ales ca decan , candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 
Apoi se va desigila urna cu buletinele pentru funcţia de consilier  pe care comisia le va număra  la vedere, după care va  semna procesul verbal şi va anunţa rezultatul votului. Vor fi declaraţi aleşi în ordinea numărului de voturi obţinute, 10 consilieri plus decanul ales, care împreună constituie consiliul baroului.
Următorii  candidaţi , în ordinea numărului de voturi obţinute  pentru funcţia de consilier , vor fi aleşi membri supleanţi ai consiliului baroului. 
Comisia de numărare a voturilor va  lucra la vedere în sala de şedinţă, numai cu pix roşu, fiindu-le interzis să aibă asupra lor pix sau stilou de culoare neagră sau albastră. 
În caz de balotaj la alegerea decanului sau la alegerea consilierilor , se va relua votul doar pentru candidaţii aflaţi în situaţia de balotaj, cu avocaţii prezenţi in sală la acel moment.

Art. 12  Preşedintele prezidiului, după votare şi   anunţarea  rezultatul alegerilor, va da  cuvântul decanului ales pentru a stabili data primei şedinţe de consiliu în vederea alegerii prodecanului.

Art. 13  Toate buletinele de vot , procesele verbale  de numărare a  voturilor , tabelul cu avocaţii cu drept de participare la Adunarea Generală şi procesul verbal  al şedinţei se vor preda la decanat ,  putând fi consultate de oricare avocat .

Art. 14  Prezentul regulament va fi afişat la sediul baroului cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor. .


CONSILIUL BAROULUI BUZĂU

Av. Grigore  Gheorghe - decan
Av. Tudorancea Mihail Adrian - prodecan


Membri:
   av. Buharu Carmen
   av. Constantinescu Roxana
   av. Cucuruzac Marcel
   av. Popa Daniel
   av. Radu Mariana
   av. Săvulescu Ion
   av. Zaharia Aurel

 
© 2018 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu