Hotărârea nr. 885 din 14 decembrie 2013
22 ianuarie 2014

HOTĂRÂREA nr. 885 din 14 decembrie 2013


privind luarea măsurilor corespunzătoare pentru adoptarea şi intrarea în vigoare a propunerilor privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere Proiectul privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat înaintat Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romania (în continuare, U.N.B.R.)  de către Comisia desemnată în şedinţa Consiliului din 29 iunie 2013, 
urmare dezbaterilor Consiliului U.N.B.R., în şedinţa din 14 decembrie 2013,
Consiliul U.N.B.R. adopta următoarea

HOTARARE:

A. Cu majoritate de voturi, se constata adoptarea Proiectului privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în prezent în vigoare, pentru a fi înaintat entităţilor cu drept de iniţiativă legislativă, cu următorul cuprins:


"Art. I - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La art. 3 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
„(3) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, cu excluderea actelor întocmite pentru asistare şi reprezentare, şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea in Registrul electronic al actelor întocmite de avocaţi potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege potrivit procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi.”

    2. La art. 5, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
„(10) La constituirea formelor de exercitare a profesiei şi, ulterior, avocaţii au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condiţiile legii, cu procedura reglementată pentru constituirea Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor, în condiţiile stabilite de Consiliul U.N.B.R. prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate faţă de terţi în condiţiile prevăzute de lege.”

    3. La art. 24, alin (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R. Distinct, se va înainta U.N.B.R. Tabloul avocaţilor incompatibili.”


    4. Art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Instanţele sunt obligate să verifice şi să se pronunţe asupra calităţii de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii şi folosind însemnele profesiei de avocat.
(2) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condiţiile prezentei legi, sunt nule.”

    5. Art. 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 32 - Contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare la consiliul baroului, a cărui hotărâre este definitivă”

    6. Art. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorităţii, demnităţii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocaţi şi părţilor ori reprezentanţilor acestora din proces.
(2) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin. (1), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii adevărului, potrivit crezului său profesional.
(3) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (1) şi (2) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.”

    7. La art. 52 alin. (2), după literă c), se introduce o nouă literă, lit. c1) având următorul cuprins:
„c1) propune candidaţii pentru Comisia centrală de disciplină.” 

    8. La art. 56 alin (2), literele b) şi h) se modifică şi vor avea  următorul cuprins:
„b) duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Congresului Avocaţilor, Consiliului U.N.B.R., Comisiei Permanente a U.N.B.R. şi ale adunării generale;
h) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi convenţiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei si autorizează funcţionarea acestora; organizează şi ţine evidenţa acestora;”.

    9. La art. 56 alin (2), după litera h), se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
„h1) identifică şi sesizează organelor judiciare competente cazurile de exercitare ilegală a activităţii de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat de către persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou;”.

    10. La art. 56 alin. (2), literele i), q) şi v), modifică şi vor avea următorul cuprins:
„i) coordonează activitatea filialei sau sucursalei C.A.A. din raza de competenţă si exercita controlul activităţii acesteia la sesizarea Consiliului de administraţie a C.A.A. sau a Consiliului U.N.B.R., independent de dreptul propriu de control al Consiliului de administraţie a C.A.A. sau al Consiliului U.N.B.R.;
q) aprobă organigrama, statul de funcţii şi angajează personalul baroului;
v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în alte acte normative;”.

    11. Art. 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Şedinţele consiliului baroului sunt convocate de decan sau de înlocuitorul acestuia. Consiliul poate fi convocat si de o treime din membrii acestuia.
(2) Consiliul baroului lucrează legal în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.”

    12. La art. 58 alin (1), lit. b) modifică şi va avea  următorul cuprins:
“b) prezidează şedinţele consiliului baroului;”.

    13. Art. 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59 - Avocatul nemulţumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului în termen de 15 zile de la comunicare.”

    14. La art. 60 alin. (6) se abrogă.

    15. La art. 64 alin. (1), după lit. a) se introduce un nouă literă, lit. a1), care va avea următorul cuprins:
„a1 alege şi revoca membrii Consiliului U.N.B.R. dintre membrii Congresului, în condiţiile art. 65 alin. (1) din Lege si prevederilor Statutului profesiei de avocat;”.

    16. La art. 64 alin. (1) lit. b) se modifică şi va avea  următorul cuprins:
„b) alege şi revocă Comisia centrală de  cenzori;”. 

    17. După lit. h) se introduce un nouă literă, lit. i), care va avea următorul cuprins:
„i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.”

    18. La art. 66 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. f1), care va avea următorul cuprins:
„f1 ) aprobă folosirea patrimoniului U.N.B.R. şi C.A.A. în activităţi producătoare de venituri, potrivit legii;”.

    19. La art. 66, literele p), o) şi r) se modifică şi vor avea  următorul cuprins:
„p) anulează, pentru cauze de nelegalitate, hotărârile cu caracter normativ adoptate de organele de conducere ale baroului, precum şi hotărârile sau deciziile fără caracter normativ, adoptate de acestea, cu excepţia celor care vizează plângeri ale terţilor sau ale avocaţilor împotriva deciziilor adoptate în materia plângerilor împotriva avocaţilor, care încălcă Legea şi Statutul profesiei de avocat, ca urmare a contestaţiei formulate de membrii baroului respectiv sau a sesizării Preşedintelui U.N.B.R.; 
o) verifică legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie şi de înscriere pe tabloul avocaţilor, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;
r) alege şi revocă membrii Consiliului de administraţie al C.A.A., coordonează activitatea acestuia şi exercită controlul activităţii sale la sesizarea consiliului unui barou, a Comisiei Permanente sau a Comisiei de cenzori a C.A.A.;”.

    20. La art. 66, după lit. t) se introduc 3 noi litere, ţ), u) şi v), cu  următorul cuprins:
“ţ) emite hotărâri cu caracter interpretativ pentru aplicarea corectă a Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului C.A.A. şi a altor acte normative emise în baza acestora;
u) desemnează membrii Consiliului de conducere al INPPA, la propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R.;
v) aprobă bugetul anual al INPPA şi execuţia bugetară anuală a acestuia”.

    21. La art. 68, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c1),  cu  următorul cuprins: 
„c1) aprobă organigramele şi statele de funcţii ale U.N.B.R., Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor, la propunerea după caz, a Comisiei Permanente a U.N.B.R., Consiliului de administraţie al C.A.A. şi respectiv Consiliului de conducere al INPPA;”.

    22. La art. 68, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d1),  cu  următorul cuprins: 
„d1) exercită atribuţiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale acţionarilor/asociaţilor societăţilor comerciale înfiinţate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. în activităţi producătoare de venituri;”.

    23. La art. 68, după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h),  cu  următorul cuprins: 
„h) are obligaţia să apere reputaţia profesională a avocatului, la cererea acestuia, pe baza cercetărilor şi a propunerilor înaintate de consiliul baroului din care face parte.”

    24. La art. 85, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11),  cu  următorul cuprins: 
„(11) Plata onorariilor prevăzute la aliniatul  (1) se face  în termen de 45 de zile de la data depunerii deconturilor de către barouri la organul judiciar competent. Pentru întârzierea la plată a onorariilor se calculează şi se plătesc dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul prevăzut de Codul de procedură fiscală.”

    25. La art. 85, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele prevăzute la art. 47 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară a barourilor, din sumele virate lunar pentru remunerarea avocaţilor, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 2% din valoarea acestor sume aprobate şi efectiv vărsate, conform regulilor stabilite prin Statutul profesiei de avocat. Reţinerea procentului de 2% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.”

    26. La art. 86, alin. (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei,  ale corpului de avocaţi sau ale instituţiei.”

    27. La art. 86, după alin. (3), se introduce alin. (4), care va avea următorul cuprins:
“(4) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor din Lege şi din prezentul statut care prevăd expres o astfel de calificare.”

    28. Art. 87, alin. (4)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În toate cazurile acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 1 an de la data luării la cunoştinţă de către consiliul baroului despre săvârşirea abaterii dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.”

    29. La art. 89, alin. (1), lit. c)  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) amendă de la 500 lei la 5000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în funcţie de rata inflaţiei;”.
    
30. Art. 93 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Casa de Asigurări a Avocaţilor are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu. Sediul său este în Municipiul Bucureşti. Patrimoniul său poate fi folosit în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea Consiliului U.N.B.R..”

    31. La art. 93 după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), care va avea următorul cuprins:
„(3) Casa de Asigurări a Avocaţilor exercită atribuţiile prevăzute de lege cu privire la adunările generale ale acţionarilor/ asociaţilor societăţilor comerciale înfiinţate pentru folosirea patrimoniului C.A.A. în activităţi producătoare de venituri.”

    32. Art. 94 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusă şi administrată de un consiliu format din 7 membri, dintre care 5 avocaţi în activitate şi 2 avocaţi pensionari, aleşi de Consiliul U.N.B.R. pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.”

    33. La art. 113, după alin. (4), se introduce alin. (41), care va avea următorul cuprins:
“(41) Neîndeplinirea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară gravă.”

Art. II - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."


B. Pe baza dezbaterilor şi propunerilor făcute în şedinţa Consiliului U.N.B.R., propunerile de modificare a reglementărilor privind competenţa profesională a avocaţilor privind dreptul de a pune concluzii la instanţele de control judiciar şi evidenţa acestora înaintate Consiliului de Comisia instituită în şedinţa sa din 29 iunie 2013, se supun dezbaterii avocaţilor. Potrivit comunicărilor făcute de barouri cu privire la aceste propuneri, în şedinţa Comisiei Permanente din 31 ianuarie 2014 se va decide dacă aceste propuneri vor fi înaintate Consiliului U.N.B.R. din 27 martie 2014, pentru a fi dezbătute sau se va decide definitiv respingerea lor, deoarece nu sunt agreate de Corpul profesional şi se va informa, în mod corespunzător, Congresul avocaţilor:

"Art. I - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La art. 23, alin (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Avocatul definitiv are dreptul de a acorda asistenţă juridică, a redacta acte de procedură şi de a pune concluzii la toate instanţele, cu excepţia curţilor de apel, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii Constituţionale a României, unde va putea acorda asistenţă juridică, a redacta acte de procedură şi a pune concluzii dacă are o vechime neîntrerupta în profesie de cel puţin 3 ani de la dobândirea calităţii de avocat definitiv pentru curţile de apel şi 5 ani pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională a României şi dacă se înscrie şi a fost declarat admis la examenul de dobândire a dreptului de a pune concluzii la aceste instanţe.”

    2. La art. 23, după alin. (3) se introduc 4 noi alineate, 31, 32, 33 şi 34, cu următorul cuprins:
„(31) Examenul va fi organizat de Consiliul U.N.B.R., prin I.N.P.P.A. în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii. Din comisiile de examen vor face parte cel puţin un judecător de la instanţa corespunzătoare, un cadru didactic universitar de la o facultate de drept acreditată să organizeze studii doctorale (conferenţiar sau profesor) şi avocaţi desemnaţi pe baza propunerilor barourilor.
(32 ) Avocaţii care au promovat examenele prevăzute la alin. 3 si (31) vor fi înscrişi în tabloul avocaţilor baroului şi vor figura corespunzător în tabloul avocaţilor cu drept de a desfăşura activităţile prevăzute la alin (3), care se întocmeşte distinct pentru curţile de apel si ICCJ/CCR şi care va fi înaintat acestora anual şi după fiecare examen.
(33) Avocaţii care anterior intrării în profesie au exercitat funcţia de judecător au dreptul sa fie înscrişi în tabloul avocaţilor cu menţiunea dreptului de a exercita activităţile prevăzute la alin. (3), corespunzător gradului dobândit în profesie. Dispoziţiile art. 20 alin. (8) din Lege rămân aplicabile.
(34) Prevederile alin. (3), (31), (32), (33) şi (34) se aplică avocaţilor admişi în profesie prin examen după intrarea în vigoare a prezentei legi.”

    3. La art. 24, alin (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Baroul are obligaţia să întocmească anual tabloul avocaţilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul să desfăşoare activităţile prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 23 sunt aplicabile.”

    4. La art. 24, după alin (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), care va avea următorul cuprins:
„(21) Tabloul va cuprinde distinct în partea a 3-a lista avocaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 23 din Lege, care va fi reactualizată periodic şi înaintată autorităţilor.”

C. Prevederile cuprinse în art. I pct. 1 - 4 supra, dacă vor fi adoptate prin lege, se aplică, de la data la care se va pune în aplicare Legea de modificare şi completare a Legii nr.51/1995, în prezent în vigoare, exclusiv pentru avocaţii admişi în profesie după intrarea în vigoare a legii de modificare, cu respectarea drepturilor privind competenţa profesională câştigate de avocaţii înscrişi în profesie până la data punerii în aplicare a legii de modificare a reglementarilor privind competenţa profesională a avocaţilor referitoare la dreptul de a pune concluzii la instanţele de control judiciar.

D. Propunerile privind sistematizarea şi îmbunătățirea reglementărilor cu caracter penal cuprinse în Legea nr. 51/1995, care vizează protecţia profesiei de avocat şi a avocaţilor, vor fi finalizate în şedinţa Comisiei Permanente din data de 31 ianuarie 2014, pe baza materialului întocmit de Comisia pentru analiza prevederilor cu caracter penal din prezenta lege sau alte legi, cu incidenţă asupra avocaţilor, constituită în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013. În aceeaşi şedinţă se va analiza forma finală a propunerilor suplimentare de completare a reglementarilor privind profesia de avocat, făcute direct în şedinţa Consiliului, care au fost transmise spre analiză preşedintelui Comisiei institute în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 29 iunie 2013, pentru corelarea cu alte dispoziții normative şi verificarea respectării prevederilor Legii nr. 24/2000.

E. Preşedintele U.N.B.R. va transmite tuturor barourilor propunerile de la lit. B, în vederea dezbaterilor lor de către Corpul profesional al avocaţilor şi pentru comunicarea de către decani a rezultatelor dezbaterilor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor hotărârii Consiliului U.N.B.R.. de către Comisia permanenta din 31 ianuarie 2014.


PREȘEDINTE U.N.B.R.,
Av. dr. Gheorghe Florea