Decizia nr.3 din 31.01.2014
30 iunie 2015

Decizia nr.3 din 31.01.2014

 

DECANUL BAROULUI BUZĂU – AV. TUDORANCEA MIHAILADRIAN, având în vedere:

- plângerea formulată de d-na Buturugă Cristina, domiciliată în Buzău, Bd. Unirii, nr.1, bl. 14B, ap.3, jud. Buzău şi înregistrată la nr. 133 din 28.01.2014, formulată împotriva SCA „Victoria State şi Asocciaţii”, prin care renunţă la serviciile pe care SCA „Victoria State şi Asociaţii” le-a prestat pentru petentă şi să-i restituie o parte din onorariul achitat, respectiv suma de 3.000 lei.

- punctul de vedere exprimat de SCA „Victoria State şi Asociaţii”, înregistrat sub nr. 144 din 30.01.2014, din care reiese că în cursul anului 2008 societatea civilă de avocaţi a încheiat împuterniciri avocaţiale pentu petentă şi soţul acesteia pentru a-i reprezenta în faţa organelor de urmărire penală pentru fapte de natură penală. Petenta a achitat onorariul de avocat în mai multe tranşe , pentru fiecare sumă achitată eliberându-se chitanţă ce i-a fost înmânată personal petentei sau soţului acesteia. Avocaţii din cadrul societăţii au asigurat asistenţa necesară speţei şi au pregătit apărarea în acest sens , au participat la audierea celor doi învinuiţi, a martorilor din dosar şi au formulat cererei de probatorii. Astfel, consideră că cererea de restituire onorariu este nejustificată , întrucât aceştia şi-au desfăşurat în mod ireproşabil activitatea pentru care au fost angajaţi.

Având în vedere că , în conformitate cu dispoziţiile art. 147 alin.2 din Statutul profesiei de avocat, faptul denunţării unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către client (petentul) nu atrage în niciun caz obligarea sa , în calitate de avocat, la restituirea onorariului de avocat, ci dimpotrivă, clientul este obligat să achite onorariu pentru serviciile prestate de avocat , precum şi cheltuielile pe care avocatul le-a făcut efectuat în interesul clientului.

 

Faţă de cele arătate mai sus

 

CONSTAT

 

Plângerea petentei este neîntemeiată din următoarele considerente :

- rezilierea contractului se face la iniţiativa clientului, fără ca acesta să ofere explicaţii serioase şi veridice pentru decizia adoptată ;

- mai mult, în situaţia în care rezilierea contractului se face prin exprimarea voinţei unilaterale a clientului, nu există obligaţia restituirii onorariului achitat, clientul putând fi obligat să achite întreg onorariul datorat, inclusiv cheltuielile efectuate de avocat până la data rezilierii contractului de asistenţă juridică, conform art. 147 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

 

Pe cale de consecinţă, în baza art. 74 alin. 2 şi art. 76 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat

 

DECID :

 

Art. 1 Se respinge plângerea formulată de d-na Buturugă Cristina, domiciliată în Buzău, Bd. Unirii, nr. 1, bl. 14B, ap.3, jud. Buzău şi înregistrată sub nr. 133 din 28.01.2014, împotriva SCA „Victoria State şi Asociaţii”, ca fiind neîntemeiată.

Cu drept de contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare , la Consiliul Baroului Buzău, cu sediul în Buzău, B-dul Unirii, bl. 13 F-G, parter, jud. Buzău.

 

Art. 2 Serviciul secretariat va comunica prezenta decizie petentei şi SCA „Victoria State şi Asociaţii”.

 

D E C A N,

Av. Tudorancea Mihail - Adrian