Proces verbal 07 sep 2015
17 septembrie 2015

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 07.09.2015
                        
Astăzi, data de mai sus are loc, la sediul Baroului Buzău, ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată  și prezidată de  Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutare probleme organizatorice.
2. Alegerea Prodecanului Baroului Buzău.
3. Diverse.


La punctul nr. 1 al ordinii de zi se discută despre probleme organizatorice ale baroului.
Dl. Decan prezintă câteva probleme discutate la ședința Consiliului UNBR din 04-06.09.2015 :
În primul rând arată că a fost prezent la lucrările Consiliului UNBR şi ministru justiţiei, care a notat toate probleme puse în discuţie şi a oferit răspunsuri concrete, fiind prima dată când un ministru al justiţiei participă efectiv la toate lucrările şedinţei consiliului UNBR. A fost valorificată şi iniţiativa de a se ţine cursuri on-line la nivel de INPPA, acest lucru figurând şi pe ordinea de zi a şedinţei .
- S-a  discutat despre relația cu instanțele de judecată. Problemele existente la Buzău sunt în toată țara, dar în principiu la noi situaţia este mult mai bună, aceasta şi datorită eforturilor conducerilor instanţelor buzoiene.
- Raportul privind desfășurarea proiectului privind aplicarea Avizului 16 (2013) al CCJE. Cu această ocazie s-a evidenţiat faptul că suntem primul barou care încearcă să implementeze protocolul de colaborare cu instanţele de judecată, în modalitatea în care a fost adoptat la Congresul avocaţilor 2015.
- Discuții cu privire la Protocolul onorariilor din oficiu și la cenzurarea acestora de către judecători
Probleme organizatorice :
Dl. Decan propune ca la ședința viitoare să se aibă în vedere următoarele probleme :înființarea comisiilor prevăzute de lege si statut 
- finalizarea discuțiilor cu instanțele  privind Protocolul de colaborare cu instanțele de judecată
- finalizarea Regulamentului SAJ si a Regulamentului de funcționare a Consiliului Baroului Buzău
- învățământul profesional 
- înființarea unei publicații on-line pentru problemele baroului şi aspecte profesionale
- administrarea site-ului baroului 
Se propune ca următoarea ședință a învățământului profesional să se desfăşoare pe data de 18.09.2015, orele 14,30. Se votează în unanimitate.
Dl. Vergu propune sesizarea instanțelor cu privire la  organizarea serviciului  de primire a cererilor, în condițiile în care avocații stau la rând cu justițiabilii, stabilirea de ore separate pentru avocați și consilieri juridici.
Se vor  comunica pe e-mail către consilieri  cele două regulamente de organizare și funcționare a SAJ si a Consiliului. 

La punctul nr. 2 al ordinii de zi se alege Prodecanul Baroului Buzău.
Dl. Vergu arată că prodecanul, în viziunea sa, trebuie să se ocupe de una din problemele cele mai importante ale Consiliului : combaterea avocaturii clandestine .
Dl. Grigore propune ca decanul să-și aleagă prodecanul. 
Dl. Decan arată că prodecanul este ales de Consiliu, conform legii și statutului profesiei.
Dl. Cucuruzac propune ca prodecan să fie consilierul care a obținut cel mai mare nr. de voturi.
Se propune ca fiecare consilier care doreşte să se înscrie pentru funcţia de prodecan , să-şi exprime această opţiune.
Se înscriu d-na av.Mastacan Simona şi d-ra av. Potreaș Lucica Mihaela   .
Se procedează la întocmirea buletinelor de vot . Se trece la vot secret. După numărarea voturilor noul Prodecan al Baroului Buzău este d-ra av. Poteraș Lucica Mihaela cu 8 voturi, d-na av. Mastacan Simona  obţinând 3 voturi.
 
La punctul nr. 3 al ordinii de zi se discută următoarele :
- Dl. Decan informează despre faptul că a solicitat UNBR  sume pentru amenajarea  spațiilor alocate avocaților în cadrul Judecătoriei Buzău .
- Av. Voicilă Anda  propune efectuarea unei deratizări la sediul baroului. Dl. Decan va discuta cu Asociația de locatari despre costuri si împreună cu prodecanul va obține oferte de la firme specializate. 
- Dl. Cucuruzac propune rezolvarea situației spațiului baroului. Se va face o informare a Consiliului .
- Cererea înregistrată sub nr. 771 din 07.09.2015, formulată de  av. Dobre Adriana  prin care solicită înscrierea la oficii . Se ia act .
- Cererea înregistrată sub nr. 713 din 27.08.2015 , formulată de av. Murea Camelia, prin care face cunoscut schimbarea adresei cabinetului. Se ia act. Se va emite decizie în acest sens.
- Se prezintă Tabloul avocaților actualizat la data de 07.09.2015. Se votează în unanimitate.
- Consiliul aprobă ca responsabilul SAJ să aprobe cererile pentru înscrierea  la oficii .
- Se prezintă Raportul privind desfășurarea proiectului privind aplicarea Avizului 16 (2013) al CCJE .
- Se discută Referatul  serviciilor Contabilitate si Secretariat prin care se solicită achiziționarea a două calculatoare și a unui aspirator. Se va solicita opinia unui specialist şi se vor prezenta mai multe oferte . Răspunde secretariatul . 
- Contestațiile înregistrate sub nr. 763 şi 764 din 03.09.2015 , formulate de dl. av. Tudorancea Mihail Adrian, cu privire la validarea mandatului de membru în Comisia de cenzori  a d-lui av. Popa Daniel , deoarece s-au încălcat prevederile art.2 din Decizia nr. 61/2015 a Consiliului Baroului Buzău. Dl. Decan propune înaintarea contestației fie la prezidiul adunării generale, fie în subsidiar către UNBR . Dl. Grigore consideră  contesțatia  de competenta UNBR.  Dl. Vergu propune ca   emiterea unei hotărâri a Consiliului. Av. Popescu propune emiterea unei hotărâri a Adunării Generale care poate fi atacată doar la Consiliul UNBR . Av. Mastacan este de acord că funcțiunea  prezidiului AG  a încetat o dată cu semnarea procesului verbal . Av.Băieș este de acord cu înaintarea contestaţiei la UNBR. Av. Nicu  este de acord cu propunerile anterioare. Av.  Cucuruzac susține că această contestație  nu poate fi trimisă la prezidiul AG, întrucât acesta și-a încetat mandatul și opinează în sensul trimiterii la Consiliul UNBR  . Av. Poteraș arată că trebuie emisă o hotărâre care să conțină prevederile procesului verbal al AG, consideră că mandatul prezidiului încetează o dată cu întocmirea procesului verbal. Se supune la vot emiterea unei hotărâri care să conțină prevederile procesului verbal. Se votează cu 9 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” – av. Grigore, care consideră că procesul verbal echivalează cu o hotărâre a AG, av. Tudorancea se abține, întrucât contestațiile sunt formulate de dânsul.
Pentru soluționarea celor două contestații propunerea este de înaintarea acestora către Consiliul UNBR . Se votează cu 10 voturi „pentru” , av. Tudorancea se abține, întrucât contestațiile sunt formulate de dânsul.
Se stabileşte ca următoarea şedinţă de Consiliu să fie programată pe data  de 14.09.2015, orele 14,30, având pe ordinea de zi discutarea propunerilor pentru încheierea  Protocolului de colaborare cu instanţele de judecată. Termenul scurt al convocării este apreciat util de către toţi membrii Consiliului, dată fiind importanţa discutării şi rezolvării acestei probleme.
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal care va fi afișat la sediul Baroului Buzău și pe site-ul Baroului Buzău.


DECAN :
av. Tudorancea Mihail Adrian    ___________

PRODECAN,
Av. Poteraș Lucica Mihaela        ___________

CONSILIERI :      av. Băieş Florentina                   ____________
                            av. Bălan Cristina                     ____________
                            av. Cucuruzac Marcel               ____________
                            av. Grigore Gheorghe                ____________
                            av. Mastacan Simona                ____________
                            av. Nicu Cristian                       ____________
                            av. Popescu Cătălin                   ____________
                            av. Vergu Silviu                         ____________
                            av. Voicilă Anda                        ____________